Många har fortfarande en allt för schablonartad kostnadsdistribution.
– Vi pratar mycket om IT som utility, två hål i väggen, men vi är inte där än. Vi behöver få till en prissättning som liknar elmarknadens kilowatttimmar. Det skulle ge en mer strategisk styrning av IT, säger han.

INTERNDEBITERING:
När prissättning ska formuleras i detalj blir antalet tjänster snabbt många. Det kan vara svårt att få överblick. Lösnin­gen, enligt Torsten Wenell, är att skapa nyckeltal. Dessa bör utformas både per tjänst och för att se helheten. Till exempel är det viktigt att separera jämförelsetalen för kostnad och volym. Annars är det svårt att se hur volymer utvecklas i förhållande till kost­naderna. Och det kan i sin tur ofta med­föra att IT får bära hund­huvudet för ökade kostnader som beror på att användare beställer mer.

En annan viktig fråga vid prissättning av IT är långsiktighet. Den kostnadsbelastning användaren ser måste vara kontinuerlig och lång­siktigt riktig.
Om IT-sidan lyckas hålla låga driftskostnader för att man inte har uppdaterat utrustnin­gen, kommer priset att gå upp när man investerar i ny. Beställaren har då grundat sin syn på kostnader som varit felaktiga.
– Om man alltför hårt försöker hålla på självkostnadsramen, exempelvis räknat per månad, finns en risk att priserna varierar över året. Då blir det svårt för beställaren att förstå och förutse kostnaderna i sina kalkyler, säger Torsten Wenell.
På samma sätt finns det risker med att lägga prissättningen för högt.
– Då kanske beställarna undviker att använda IT för att det inte går att räkna hem.

ANSLAGS­FINANSIERING:

Anslag är det omvända alternativet till interndebitering. Beställaren anger vad det får kosta och IT-avdelningen får lösa verksamhetens uppdrag inom budgeten.
– Det är en ovanlig form och jag rekommenderar den inte själv. Det innebär mer av en budgetdiskussion än en värdering av kostnaderna.
Trots det kan modellen passa vissa företag.
– Har det låg omsättning på IT, närmast försumbar, är det viktigast med en enkel administration av IT-kostnaden. Och då kan det vara värt att överväga anslagsfinansierad IT, säger han.

Ett annat
exempel där modellen kan vara på sin plats är i företag som uteslutande fattar centrala IT-beslut. Och ytterligare ett är hur kostnaderna för ERP-systemet SAP fördelas i en organisation.
– SAP har ingen metodik för att fördela kostnader internt mellan olika affärsenheter. Då gör man i regel en anslagsliknande fördelning av kostnaderna mellan dem. Det innebär också att användarna inte direkt kan påverka sina kostnader,
Men har man en organisationsmodell där de olika affärsområdena har eget beslutsfattande – då behövs prissättning av IT.
– Anslagsfinansiering är normalt sett inte heller något styrverktyg.

BOLAGISERING
Det tredje alter­na­tivet, ­bolagisering av IT, är en ­extrem­form av interndebitering, enligt Wenell.
– Bolaget får konkurrera ännu hårdare på marknaden och tydligt redovisa kostnaderna på ett affärsmässigt sätt. När man interndebiterar kan det vara svårt att inkludera alla kostnader, inklusive räntor, avskrivningar, lokalkostnader med mera. I ett eget bolag är det lättare att se alla kostnader, säger han.

Det
kan finnas olika skäl att bolagisera IT-verksamheten men ­Torsten Wenell är ändå skeptisk till formen.
– Om man tittar på historien är detta sällan ett framgångsrecept. Det är till exempel inte ovanligt att man har en övertro på den egna IT-avdelningen och blir överraskad över den hårda konkurrensen, säger han.
– Volvo IT har lyckats bra, men i övrigt känner jag inte till så många ­lyckade exempel på den här varianten.

Fakta

Interndebitering
Den vanligaste modellen bland företag idag. Den interna IT-avdelningen tar betalt av verksamheten för att täcka sina kostnader. Det kan ske genom ett fast pris eller genom en prismodell som detaljerat redovisar vad tjänsterna kostar.

Anslagsfinansiering
Motsatsen till interndebitering eftersom ledningen sätter ramen för vad IT-verksamheten får kosta. Lämpar sig bäst i organisationer med en försumbar IT-kostnad. Ger verksamheten små möjligheter att styra över IT-kostnaden.

Bolagisering

Företagets IT-avdelning placeras i ett fristående dotterbolag som konkurrerar med externa leverantörer på marknaden. Inte så vanligt idag, men kan fungera som ett första steg för dem som har målet att sälja av IT-verksamheten.