Produktivitet, effektivitet och förmågan att fatta de smartaste affärsbesluten. Det är framgångsfaktorerna på dagens globaliserade marknad. Med dagens enorma informationsflöden är det omöjligt att överblicka orsak/verkan och att avgöra vilka de bästa handlingsalternativen är. Företag måste därför låta tekniken hjälpa dem med avancerad analys av affärerna för att få ett kunskapsövertag.

Men
det räcker inte att små öar i företagen börjar arbeta med analys. Verktygen måste användas systematiskt och i hela organisationen.

Många
känner säkert igen situationen med en marknadsavdelning och en ekonomiavdelning som analyserar affärsverksamheten ur olika utgångspunkt och får olika resultat.

Marknadssidan
tar fram ett prioriterat kundsegment som ska erbjudas en ny produkt till ett rabatterat pris. Men hade du frågat ekonomisidan så hade deras analys visat att hälften av kundsegmentet varit olönsamt det senaste året. Utan samverkan mellan avdelningarna blir resultatet en suboptimerad verksamhet med försämrad lönsamhet och tillväxt som följd.

En bransch
som skulle vinna mycket på affärsanalys är detaljhandeln. De flesta detaljhandelsföretag har detaljerad information om allt från logistik, lager, försäljning och kundköp, men trots det är graden av kund­anpassning låg och informationen utnyttjas inte för att ta fram strategier och effektivisera affärsverksamheten. Motgångar skylls istället på kollektionsmissar och dåligt väder.

Branscher som ligger längre fram är bank, försäkring och telekom, där produktutbudet är snarlikt och konkurrensen om kunderna stor.

Den
nyutgivna boken ”Competing on Analytics” av Thomas H Davenport och Jeanne G Harris visar på fyra framgångsfaktorer för affärsanalys: den stödjer en strategisk fördel; den är en angelägenhet för hela företaget; ambitionerna är höga och de högsta cheferna är engagerade.

Ledningen måste driva införandet så att analyssystemen kan användas för att styra åt rätt håll. Ett företag som låter de enskilda avdelningarna styra fritt får de olönsamma kunder som de analysintensiva företagen valt bort. Vilket företag vill du tillhöra?

Catharina Svenningstorp är analysansvarig på BI-leverantören SAS Institute.