Det går förmodligen hundra experter inom sociala medier på varje Twitter-konto. Alla säger samma sak: du måste vara med! De flesta utan att närmare kunna förklara varför.

Det enda sättet att ta reda på om det experterna predikar stämmer är givetvis att pröva själv. Mattias Jansson är en av dem som gör det. Och han nosar inte bara på det. Han sätter sig i förarsätet och kör. Och han kör längre än de flesta.

Mattias Jansson är kommunchef i Katrineholm. Du kan följa honom på Twitter, på Facebook och på hans blogg. Men om Blondinbella engagerar sig i sociala medier för att få uppmärksamhet och möjligen rikedom gör Mattias Jansson det för att han vill engagera medborgarna i utvecklingen av kommunen. 
– Jag tror på kommunikation. Jag tror på att göra verksamheten mer synlig för medborgarna och på att ge dem en möjlighet att påverka det vi arbetar med för dem, säger han.

Nyligen var han med om att färdigställa ett förslag till riktlinjer kring användandet av sociala medier inom kommunen. De beskriver och reglerar framför allt två delar. Dels vem som konkret ska delta i sociala medier inom kommunen, dels hur informationen ska presenteras så att medborgarna förstår att det är kommunen de möter.
– Sociala medier bygger på personlig kommunikation. Det är inte kommunen som twittrar, det är en person som representerar kommunen som twittrar. Därför blir det extra viktigt att se till att de som möter oss i sociala medier ser att det är kommunen som är avsändare, förklarar Mattias Jansson.

Och hur kommer medborgarna att se det?
– Vi har sagt att alla kanaler ska följa vår grafiska profil så långt det är möjligt. På de olika Facebook-sidor som kommunen använder placerar vi en gemensam information om att sidan drivs av oss. Sen har vi också sagt att man bara får använda tjänster som kan exportera information via rss eller atom, så att vi kan samla ihop informationen i ett flöde som publiceras på kommunens webbplats.

Vilka är utmaningarna för er?
– Nu är det främst juridiska utmaningar. Datainspektionen har precis tittat på hur vi använder sociala medier och kommit fram till att det inte går att dra några klara slutsatser om hur personuppgiftslagen påverkar det.
- Det vi kunde enas om redan nu var att den som skrev lagen inte hade sociala medier i åtanke.

Hur har ni arbetet för att ta fram riktlinjerna?
– Till att börja med gjorde vi ett utkast som koncerncheferna, en av våra jurister, representanter från informationsavdelningen och en inhyrd expert på sociala medier var med och tog fram. Sedan bloggade jag om det och fick många värdefulla synpunkter från medborgarna. Utifrån det tog vi sedan fram det förslag som nu ligger.

Vilka delar tar ni hänsyn till i riktlinjerna?
– Vi har ingen ambition att reglera hur människor använder sociala medier på sin fritid, bara på sitt jobb. Vi tycker att det är positivt att de använder sociala medier. Det är kompetensutvecklande.
– Och det är viktigt att notera att riktlinjerna är brett hållna. Att använda sociala medier kräver kreativitet. Därför vill vi inte styra för mycket. Det blir upp till var och en hur de utnyttjar sociala medier för sitt ändamål.

Vilka övergripande svårigheter ser du med sociala medier för en organisation?
– En stor svårighet är att det oftast handlar om skriftlig kommunikation. Och många har föreställningen att skriftlig kommunikation är mer färdigbearbetad än muntlig. Det innebär i klartext att det som skrivs uppfattas som mer definitivt än det som sägs.
– Det innebär en självklar svårighet eftersom kärnan i sociala medier handlar om kommunikation. Alltså, jag lägger fram en tes och någon annan presenterar en annan tes. Efter en diskussion enas vi förhoppningsvis om en slutgiltig ståndpunkt i frågan. Men många tar det som sägs först på exempelvis en blogg för en orubblig ståndpunkt och agerar utifrån det.

Vilka är dina tips till andra kommuner eller organisationer?
– Testa! Och ge dig bara in på sociala medier om ni vill föra dialog. Om ni vill marknadsföra eller broadcasta, kör inte där.

– Tvinga inte in medarbetare i sociala medier. De måste själva vilja göra det. Det här bygger på personlig dialog och en sådan kan inte tvingas fram.

– När det gäller riktlinjer, titta på vad andra har gjort. Det finns ett stort hjärta inom sociala medier när det handlar om att dela erfarenheter.

– Kom ihåg att sociala medier bygger på kreativitet. Så reglera det inte så hårt att det blir en webbplats. Du måste tillåta en större frihet än på den godkända informationen som vi så att säga har godkänt på vår webbplats.

– Det sista tipset är att den som ska vara mottagare måste veta vem det är som pratar.

Vilka är dina förhoppningar kring sociala medier i Katrineholm under 2010?
– Visionärt handlar det om att få människor att se att de bidrar i större mån till kommunens utveckling.
– Vi är redan inne på nästa steg i det här och börjar bygga upp Katrineholm 2.0. Det är ännu i sin linda men handlar om att lägga ramverket för ett användargenererat innehåll, lite i stil med Wikipedia. Jag tror att våra drygt 32 000 medborgare bättre känner till vad som händer i Katrineholm än fyra informatörer på informationskontoret.