Hur du som CIO fattar beslut, hur du kommunicerar, berömmer, planerar och handleder är avgörande för innovationskraften på it-avdelningen menar Mary Mesaglio då hon föreläser under titeln Driving Innovation Into the Business — New Attitudes and Next Practices på Gartner-konferensen ITxpo i Barcelona.

Mesaglio tar upp fem olika områden som där hon tycker att CIO:er bör fundera över hur de agerar och ifall en förändrad ledarstil skulle leda till att öka innovationen:

Beslutsfattande
Mary Mesaglio menar att företag med en starkt centraliserad, hierarkisk beslutsmodell har svårare att skapa innovation än företag som tillåter och uppmuntrar medarbetare att agera självständigt.

– Idéer är ömtåliga och har en alldeles speciell, kortlivad energi som försvagas om avståndet mellan upphovsman och beslutsfattare är för stort. Ju mer centraliserad företagets beslutsmodell är, desto större är chansen att avståndet är stort.

Kommunikation
Kommunikation är nyckeln till nästan allt inom ledarskap och innovation är inget undantag enligt Mary Mesaglio. Det är därför oerhört viktigt att du som CIO kan kommunicera varför innovation är viktigt, vad som förväntas av dina medarbetare och hur de på ett meningsfullt sätt kan medverka till innovation, både inom och utom ramen för sitt vanliga arbete.

– Tumregeln för de flesta chefer är att lyssna mer och prata mindre och inte undvika direktkommunikation med medarbetarna.

Belöning och återkoppling
Enligt Mary Mesaglio är återkoppling till medarbetarna kring deras insatser en grundläggande uppgift för en CIO. Att tala om innovation under ett utvecklingssamtal är ett enkelt sätt att sända en signal om att innovation är viktigt.

Men att påtala vikten av innovation räcker inte menar Mary Mesaglio. Det gäller också att uppmuntra människor att ta initativ till innovation och det är betydligt svårare än att få medarbetare att sticka ut hakan inom andra, mer förutsägbara områden.

Forskning visar att många av de metoder som vanligtvis tillämpas för att uppmuntra medarbetare kan vara direkt kontraproduktiva när syftet är att trigga kreativitet. Därför måste traditionella metoder för att locka fram initiativ kombineras med en tillåtande miljö där även oväntade idéer, förslag och arbetssätt välkomnas och tas på allvar.

Planering
Enligt Mary Mesaglio har strategisk planering traditionellt sett varit ganska rigid och förhindrat innovation eftersom nya idéer har en tendens att inte passa in i den plan och tidsram som man beslutat om.

Men bra idéer ploppar upp under hela året, inte bara under planeringsperioden. När förändringstakten ökar måste CIO:er därför skapa ett mer anpassningsbart planeringssätt som kan ta in nya idéer.

– Energin runt nya idéer har en tidsgräns. Ju mer tid som förflyter, ju mindre troligt är det att de överlever, säger Mary Mesaglio som menar att många goda idéer kommer att gå förlorade om innovation skjuts på framtiden för att man måste lösa de problem som star på dagens agenda.

Styr lagom
Visa vägen när det är tid för det: Även lite innovation kan göra stor skillnad. Som CIO bör du inte ingripa eller försöka styra för mycket. Om du hela tiden går in och försöker påverka finns risk att du dödar kreativiteten men om du går in med lagom mycket stöd vid rätt tidpunkt kan du bidra till att öka innovationen.

Men det är inte bara du som CIO som har ansvar för innovationen. Under ett föredrag tidigare under dagen talar Mary Mesaglio om hur man med hjälp av organisatorisk struktur kan institutionalisera innovation genom att utse speciella grupper som arbetar hel- eller deltid med innovation.

Enligt Gartners Maturity model for innovation management måste ett företag fatta ett formellt beslut om att innovation ska främjas, se till att samtliga medarbetare förstår de möjligheter som innovation ger, främja en växande förståelse för hur innovativa processer ser ut och se till att det finns tekniker och verktyg som stimulerar innovation och kreativa lösningar.

Om en nyckelperson som CEO eller CIO lämnar företaget måste den policy som gäller för innovation vara så pass väletablerad och inarbetad att innovationskraften inte förlorar i styrka.

En utmaning för innovationsprocessen är enligt Mary Mesaglio att it-avdelningen ofta måste visa på ROI redan under ett ganska tidigt skede för att övertyga företagsledningen om att det är värt att investera. Huvudsyftet med innovation är att skapa värde och strategiska möjligheter på längre sikt och vanligtvis dröjer det över ett år innan man kan skörda frukten av investeringen.

Ett vanligt sätt att lösa detta är att balansera upp med ett antal mindre projekt som ger snabb utdelning, exempelvis mobile device-projekt.

Enligt Mary Mesaglio är det viktigt att hålla i minnet att det inte bara är innovativa produkter som leder till framgång. Innovation inom ett företags operationella processer, affärsmodeller, marknadsföring, försäljning eller hur man bygger upp relationer med sina leverantörer är också potentiella vägar till tillväxt på marknaden.