När en strategi är klar hamnar den som regel i ett mer eller mindre levande dokument. Men där ger den ingen effekt. För att vara verksam måste den ta en plats i människors handlingar. Personer måste tränas, ändra inställning och lära sig följa dess riktlinjer.
Och då handlar strategi snarast om de strategiska konsekvenserna av personers agerande i vardagen.

Det menar Robert Demir som är strategiforskare vid Stockholms Universitet och har inriktat sin forskning mot ”strategy as practice”.
Han anser att fyra faktorer är nödvändiga för att få en strategi att omsättas i praktik.

Först och främst måste det finnas överlappande kunskap mellan delar i organisationen som är beroende av varandra. Det blir extra tydligt i tvärfunktionella processer.
– En inköpare behöver exempelvis ha viss kunskap om hur försäljning går till och veta vad säljaren gör för att kunna använda säljsystemet på ett sätt som faktiskt gynnar sälj, förklarar Robert Demir.

Det motsatta gäller också. Säljaren behöver kunskap om hur inköparen gör och vilken typ av information han eller hon producerar och genererar ur ett säljssystem.

Men det räcker inte med överlappande kunskap. Människor måste också vilja dela med sig av vad de vet.
– Få it-system är heltäckande. Man kan inte föra in allt som finns i huvudet på en individ i ett it-system, därför måste vi hitta sätt att dela det som finns på andra sätt.

Även om viljan att dela kunskap finns, är det inte säkert att man har förmågan att göra det. Man måste kunna förmedla det man tycker är kritiskt kollegor emellan på ett sätt som är begripligt.
Sist men inte minst handlar det om se orsakssamband åt båda hållen i kedjan.
– Man måste veta ungefär att om delprocess A misslyckas påverkar det delprocesser­na B och C. Man behöver ingen djup kunskap, men man måste förstå hur det hänger ihop.

När man har nått dit så skapas en plattform för att agera strategiskt genom hela kedjan. Nyckeln ligger egentligen inte i kunskapsdelnin­gen, utan i vad som händer när människor förstår varandra. Människor tenderar att bli empatiska när de vet vilka konsekvenser de egna handlingarna får i olika led.
– Det ska mycket till för att medvetet förstöra för någon annan när man vet vilka konsekvenser det får.