Medan medianlänen för landets högre chefer ligger på 58 300 kr ligger it-direktörernas medeianlön på 87 000 kr. Högst löner har chefer inom bank- och finanssektorn.

Chefslönerna i Stockholm ligger betydligt över chefslönerna i övriga landet. Medianlönen för samtliga chefer är 2200 kr lägre inom offentlig sektor jämfört med privat sektor.
 Det är också offentlig sektor som har störst antal kvinnliga cheferna, något som delvis förklarar löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer.

Men även inom privat sektor finns en löneskillnad som inte kan förklaras med befattning, utbildning eller erfarenhet. Detta föranleder Ledarna att uppmana alla arbetsgivare att kritiskt granska lönesättningen och se på hur man motiverar skillnaden i löner mellan män och kvinnor.