Mark Raskino är ansvarig för CIO/CEO-research hos Gartner som nyligen sammanställt en rapport om hur vd:ar ser på framtiden.

– I november och december, när vi genomförde undersökningen, ansåg många vd:ar att deras företag upplevde svårigheter till följd av nedgången i ekonomin. Under det första kvartalet av 2012 såg de flesta lite ljusare på tillvaron men den ekonomiska situationen upplevs fortfarande som osäker.

– Många vd:ar är frustrerade över situationen. De känner att de försöker ta ett steg framåt men hela tiden hålls tillbaka av den ekonomiska situationen. Osäkerheten gör det väldigt svårt att göra större investeringar. Alla väntar på att tillväxten ska ta fart men 2012 ser än så länge osäkert ut.

Hur påverkar situationen CIO:er?

– Under denna ekonomiska nedgång har vd:arnas attityd till it och teknik varit fortsatt positiv. Till skillnad från den ekonomiska krisen 2009, då många företag gjorde stora nedskärningar i it-budgeten, ser it ut att vara ett område som klarar sig ganska väl den här gången.

– Det beror på flera saker. En är att företagen behöver tekniken. Tekniken är det som ger effektivitet och innovation. Det är något man behöver ta tillvara på nu.

– Idag vet vd:ar att försäljning och marknadsföring är beroende av tekniken. Om du jämför med ekonomiska kriser på 1980-talet är skillnaden att då fanns ingen koppling mellan teknik och försäljningen. Idag måste vd:ar använda de möjligheter att marknadsföra sig och effektivisera företaget som it erbjuder.

– De flesta it-avdelningar är dessutom ganska effektiva, det finns inte så stora besparingar att göra där. Om man spenderar 2 procent av den totala budgeten på it och skär ner någon fjärdedels procent av det är det knappast det som kommer att rädda företaget. Då finns det andra bättre områden att ta ifrån.

– I år kommer de flesta att lämna it-budgeten oförändrade. Men bland de som kommer att göra förändringar är ställningen 2, 5 mot 1 för de som kommer öka budgeten, respektive de som kommer skära ner på kostnaderna för it.

– Visserligen var motsvarande siffror för förra året 6 mot 1, så man kan konstatera att det görs färre it-investeringar just nu men det ser fortfarande relativt bra ut.

Hur ser det ut i ett längre perspektiv?

– När vi ställde frågan om vad vd:ar tror att de kommer att göra för strategiska investeringar fem år framöver ligger social medier, mobilitet och molnet högt upp på listan. För bara två år sedan låg det längst ner, då var det viktigare med CRM och ERP.

– Det innebär att vi idag har affärsledare som tror på den nya tekniken och vill investera i nya saker för att förändra affären.

Har detta någon påverkan på relationen mellan vd och CIO?

– Nej, det påverkar inte så mycket. När vi frågade vd:arna vad de ville se för förbättringar hos CIO:er i förra årets undersökning svarade i princip alla att de ville att CIO:er skulle sluta vara så tekniska och bli mer inriktade på affären.

– Det här är ju något man tycker sig hört till leda men när man får svaren svart på vitt är det ändå slående hur tydliga de är. För vd:ar är det här fortfarande ett stort problem.

– Det här året frågade vi vart vd:ar tror att deras CIO är på väg i sin karriär. De flesta av dem svarade att de trodde att deras CIO:er skulle gå vidare och bli CIO:er någon annanstans. Det var få som förväntade sig att deras CIO skulle bli vd.

– Det som var intressant var att detsamma gällde för CIO:erna, när vi frågade dem vad de förväntade sig av sin karriär trodde de inte heller att de skulle bli företagsledare.

– Det var endast en femtedel av såväl vd:arna som CIO:erna som trodde att CIO:erna skulle få en högre position i företaget och det motsvarar förmodligen den andel CIO:er som har affärsbakgrund från början.

– Den slutsats man kan dra av detta är att CIO-rollen fortfarande anses vara ett specialist-jobb och vd:ar förväntar sig inte att CIO:n är insatt i företaget, kanske inte ens i branschen. På det här området släpar CIO:er fortfarande efter.

Hur skiljer sig relationen vd–CIO om man ser fem år tillbaka i tiden?

– Det mest överraskande är hur konstant det har varit. Vd-studien har vi bara genomfört under tre år men CIO-studien har vi gjort under mer än fem år. Det man kan se där är att alla tycker att CIO ska rapportera till vd. Men sanningen är att för fem år sedan var det bara 36 procent som rapporterade till vd. 2004 gick den siffran upp lite, till 40 procent, sedan gick den ner och nu är man tillbaka på 40 procent. Det ser ungefär likadant ut när det gäller antalet CIO:er som rapporterar till CFO.

– Det här betyder emellertid inte att ingenting kommer att förändras. Allt som har med teknik att göra har en tendens att först gå väldigt långsamt för att sedan plötsligt få ett genombrott.

– Inom den närmsta framtiden tror jag att vi kommer att få se nya titlar som ”CDO”, chief digital officer, och ”head of information” vars jobb är att tänka runt, och styra, information i företaget.

Innebär det här att CIO:ns roll kommer att stärkas eller försvagas?

– Jag tror varken den kommer att stärkas eller försvagas men den kommer att bli annorlunda. Det kan handla om att CIO måste arbeta tillsammans med nya personer, CIO:ns titel blir den samma men jobbet blir annorlunda.

– CIO:er säger ofta att de vill vara mer engagerade i affärsprocessen men de hinner inte med eftersom tekniken och den dagliga driften tar för mycket tid. Men i takt med att molnet blivit allt viktigare kommer en del av det tekniska ansvaret att lyftas över dit. Det har man sagt länge och hittills har det inte hänt men jag tror att det kommer. Det kommer göra det möjligt att förändra CIO-rollen.

– CIO:ns ställning kommer inte att försvagas inom en överskådlig framtid. Den huvudsakliga anledningen till det är att stora förändringar kommer att äga rum även inom industrier som tidigare inte behövt befatta sig med teknik. Vi kan jämföra med resebranschen i slutet av 1990-talet. Det var då som flygbolagen började sälja biljetter på internet. Senare ledde utvecklingen till att flygbolagen var tvungna att erbjuda ett stort utbud av e-tjänster, med online-incheckning och så vidare. Under den här perioden var it kritiskt och CIO:ns position var väldigt stark.

– Nu flyttar den tekniska utvecklingen till andra branscher och det gör att CIO:n fortsätter spela en viktig roll. Bilindustrin är ett exempel, där går man just nu igenom en komplex övergångsfas när man ska börja erbjuda trådlösa tjänster i bilar. Snart kommer alla bilar att vara uppkopplade mot molnet.

– Ett annat exempel, som kanske ligger lite längre fram i tiden, är den elektroniska cigaretten. Tobaksindustrin är ju inte direkt en bransch där man förväntade sig att tekniken skulle få stort inflytande. Men med den elektroniska cigaretten, plasttuben med ett batteri och ett litet värmelelement som värmer upp en vätska som förångas till rök, blir tobaksbolagen företag som säljer tekniska nikotin-devices istället för cigaretter.

– I framtiden kommer cigaretten förmodligen vara uppkopplad mot webben och då måste tobaksbolagen fundera över vad det innebär för företaget.

– Alla de här tekniska förändringarna inom olika branscher kräver större fokus på it, och det innebär att CIO:n kommer att fortsätta vara viktig under en överskådlig framtid.

Vad är det viktigaste för att skapa en god relation mellan CIO och vd?

– Vd:n vill ha en CIO som är en del av teamet. Det betyder att man engagerar sig i alla diskussioner som rör affären och företaget.

– Det finns fortfarande många it-chefer som tänker att de bara ska prata om teknik. När andra problem, som inte är kopplade till it, diskuteras runt ledningsbordet kopplar de ur, alla andra pratar men de säger ingenting.

– Tyvärr är det vanligt att it-chefer lutar sig tillbaka och tänker: ”Mitt jobb är it så jag har inget att tillägga”. Men man kan faktiskt ha en åsikt även om man inte kan all fakta i detalj. Som CIO är det väldigt viktigt att man i första hand känner sig som en del av ledningsgruppen, och i andra hand som en it-specialist.

– Ett annat problem har med språket att göra. Språket gör en enorm skillnad. Även om en vd och en CIO är helt överens kan de tycka illa om varandra på grund av språket.

– Om du säger ”it” till affärsfolket tänker de ”datacenter”. Om du däremot säger ”teknik” tänker de: mobiltelefoner, sociala medier och andra saker som är nya och häftiga.

– För många människor är ordet ”it” kodat på ett sätt som för tankarna till en väldigt smal och strikt teknisk verksamhet. Om du istället pratar om information och hur man kan använda den är alla vd:ar intresserade, det blir en helt annan typ av konversation.

– Slutligen: Alla CIO:er vill vara involverade i strategiarbetet men det kan man inte vara om man inte kan hantera it effektivt. Om den allmäna uppfattningen är att it fungerar smidigt, sällan kraschar, är kostnadseffektivt och inte dras med en massa säkerhetsproblem vet man att CIO:n gör ett bra jobb och då blir han eller hon inbjuden att diskutera strategi, annars inte.

– Om CIO:n inte ens klarar av jobbet på den mest basala nivån kommer han eller hon aldrig att sitta med och diskutera strategi. Det är egentligen ganska självklart och det samma gäller för alla delar av företaget, om ekonomichefen inte gjort klart bokföringen i tid vill ingen att han eller hon slösar sin tid på att diskutera strategi: Gör klart ditt jobb först, och gör det ordentligt!