Arkitekt Christina Bodin Danielsson är kontorsforskare knuten till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och kontorsspecialist vid Brunnberg & Forshed Arktiektkontor. Hon disputerade 2010 med en avhandling om hur kontorsmiljön bl a påverkar medarbetares hälsa och välbefinnande.

- I min avhandling har jag jämfört 7 renodlade kontorstyper och tittat på hur de påverkar medarbetares hälsa, trivsel och arbetstillfredsställelse.

De kontorstyper som Christina Bodin Danielsson undersökt är eget rum, det som på forskningsspråk har det föga tilltalade namnet ”cellkontor”, delat rum för 2-3 personer och de traditionella kontorslandskapen litet kontorslandskap för 4-9 medarbetare, mellanstort 10-24 medarbetare och stort kontorslandskap för 25 eller fler medarbetare. Hon har också tittat på två mer aktivitetsbaserade kontorstyper kombikontor, där man har en fast arbetsplats, arbetar mycket i olika typ av team och där det finns gott om utrymme för grupparbete och flexkontor, som helt saknar fasta arbetsplatser och där man sitter på olika ställen beroende på vilken uppgift man arbetar med och där kontoret möjliggör valet av olika arbetsmiljöer.

- På flexkontor finns ofta färre arbetsplatser än det finns anställda, det innebär emellertid inte att man spar in jättemycket yta eftersom man lägger mycket krut på att skapa en varierad arbetsmiljöer inom kontoret i form av olika typ av mötesrum och rum för koncentrerat arbete .

Christina Bodin Danielsson menar att kontoren måste anpassas till vilken typ av arbetsuppgifter medarbetarna har och det är inte alltid lätt att avgöra vilket som är det bästa alternativet.

- Ur en hälsosynpunkt är cellkontoret väldigt bra, det beror på att medarbetarna helt kan styra och ställa hur de vill ha det. Även flexkontor visade sig bra ur hälsosynpunkt. Däremot får eget rum bottenbetyg då det kommer till hur man anser att kontoret påverkar samarbete och interaktion.

Men trots att vissa av de slutsatser som Christina Bodin Danielsson kommit fram till kan verka paradoxala så finns det en sak som är tydlig: mellanstora kontorslandskap, en av de vanligaste kontorsformerna i Sverige, är den kontorsform som påverkar medarbetarnas hälsa och välbefinnande mest negativt.

- Anledningen till detta är att det finns mycket störningar, möjligheten till personlig kontroll är liten, man måste fråga alla om det är okej innan man kan öppna ett fönster, reglera belysningen eller liknande, men framförallt är det allt ljud som upplevs som störande.

- Det är inte lika lätt att ta tala i telefon ostört eller ta ett snabbt möte eftersom kontorsrummen ofta är få och kanske inte ligger i direktanslutning till arbetsplatsen.

Om man som chef har möjlighet att påverka kontorsmiljön ska man, ifall man vill gå mot öppet kontor, titta på sådana miljöer som är bättre än traditionella kontorslandskap, exempelvis kombi- och flexkontor, tycker Christina Bodin Danielsson.

- I de miljöerna satsar man mer på gemensamma utrymmen och på att skapa mötesplatser. Dessutom anpassar man kontorsplatserna efter arbetsuppgifterna, om man behöver arbeta koncentrerat kan man sitta i ett tyst rum. Om man behöver prata i telefon eller ha ett kort möte finns utrymmen för det.

Däremot tror Christina Bodin Danielsson inte på de som menar att den mobila utvecklingen kommer att leda till att allt fler väljer att jobba hemifrån permanent.

- Det finns studier som visar att majoriteten av medarbetarna vill ha en arbetsplats att gå till. Hemarbete fungerar jättebra för vissa men de flesta behöver träffa sina kollegor, de behöver en ”hemmahamn.” Då spelar kontoret en viktig roll, det kan fungera som en stad där man kan röra sig runt och alltid finna en plats där man kan utföra arbetet och träffar sina kollegor.

När Christina Bodin Danielsson var forskarstuderande blev hon head huntad av arkitektkontoret Brunnberg & Forshed och idag arbetar hon halvtid på företaget som kontorsspecialist.

- När jag arbetar som arkitekt utgår jag alltid från min forskning medan andra arkitekter kanske i första hand tänker på att det ska vara snyggt och att alla ska få plats börjar jag med en inventering där jag tittar på vilken typ av arbete som ska utföras på kontoret.

- Sedan tittar jag på hur lokalerna kan användas på bästa sätt för att skapa den typ av arbetsplats som behövs för den typen av arbetsuppgifter. Jag ser på hur möten uppstår, vilka som ska mötas, vilka som inte ska mötas och så vidare. Jag arbetar också mycket utifrån individens olika behov– det är individ, grupp och organisation som skall samverka på ett bra kontor.