Att få alla att gå åt samma håll. En gång var det enkelt – i varje fall inte så svårt. Som it-chef eller CIO var din uppgift att leda medarbetarna på din avdelning mot ett gemensamt mål. Så är det inte riktigt nu. Nog finns det mål, men gruppen du ska leda är sig inte riktigt lik. Den medarbetarbemannade avdelnin­gen där alla var anställda har krympt, gruppen du leder utgörs allt oftare av en mer eller mindre löst sammanfogad konstellation medarbetare, leverantörer, partners, konsulter, virtuella team och projekt. Inte sällan med olika mål för ögonen, ditt och sina arbetsgivares.

Ulla Sundberg, CIO, Jetpak: ”Det är bäst att träffas ansikte mot ansikte”

Så hur håller man ihop det spretiga gänget som ett team? Och hur säkerställer man att alla faktiskt går åt samma håll – dit du vill?

Det är en utmaning för varje modern chef, men egentligen inga konstigheter, tycker Ulla Sundberg, CIO på logistikföretaget Jetpak. 
 – I grunden handlar det om rätt enkla saker, som personliga relationer och kommunikation, säger hon.

På Jetpak är stora delar av it-verksamheten outsourcad, den egna it-avdelningen är främst en beställar- och supportorganisation. Leverantörer är djupt involverade i en rad leverans- och utvecklingsprojekt. Dessutom är Jetpak ett franchiseföretag. Så Ulla Sundberg vet helt klart vad det vill säga att leda och försöka jämka samman olika grupper. Hennes bästa tips för att lyckas är att ha en ständig dialog. Inte bara med Jetpak-medarbetarna, utan med hela skaran partners, konsulter och leverantörer. Helst öga mot öga!
– Det ger bäst avstamp att träffas och tala med varandra ansikte mot ansikte. Via intranät eller mejl kan du aldrig vara säker på att alla har tagit till sig information, konstaterar hon och slår skämtsamt fast att hon ”terroriserar” sina leverantörer med alla möten och styrgrupper.

Med den största av dem, Softronic, håller man ett förvaltningsmöte varje vecka, drifts- och produktionsmöten varje månad och strategimöten en gång om året. Till det kommer löpande projektmöten och möten för att prata om hur Jetpak kan utvecklas med hjälp av leverantören.
– Och så har vi affärsmöten på vd-nivå där den affärsansvarige och jag sitter med våra vd:ar och diskuterar saker som har dykt upp!

Totalt rör det sig om sex olika forum för att fånga upp olika kontakt­ytor. Nyttan kan inte överskattas, tyc­ker Ulla. Till syvende och sist handlar alla samarbeten om relationer.
– Ju bättre vi lär känna varandra, desto mer kan vi påverka samarbetet. Ju mer ansvar leverantören känner för oss som kund, desto bättre leverans får vi, säger hon.

Men det räcker inte att mötas. Att få individer ur olika grupper att gå åt samma håll är i hög grad en fråga om ledarskap. Och här ställs det lite olika krav beroende på vem som ska ledas, om det är en medarbetare, leverantör eller konsult.
– Den typ av ledarskap du har mot leverantörer fokuserar mer på mål, styrning och uppföljning. Medan du för dina medarbetare har ett ansvar även för deras långsiktiga kompetensutveckling, konstaterar Ulla Sundberg, som tycker att något av det roligaste som CIO är att se medarbetare växa och utvecklas.

Självklart sätts mål också för medarbetarna, typiskt sett i anslutning till det årliga utvecklingssamtalet.
– Det kan handla om att en person ska göra vissa aktiviteter under året, vilka sedan följs upp. Men för konsulter och leverantörer är målen mer formella och kopplade till projekt­leveranser och SLA:er.

Målen ska vara tydliga, gärna tuffa men absolut realistiska. Ulla Sundberg betonar hur viktigt det är att skapa win-win-upplägg där båda parter är nöjda med förutsättningarna. En leverantör eller konsult kan inte förväntas vara lojal bara mot Jetpak, dess uppgift är också att generera vinst åt sin egen arbetsgivare.

Bortser man från det blir det sällan bra och relationen går i stöpet.
– Vi ska aldrig tro att vi kan suga ut det bästa eller pressa ner priset så att det blir dåligt för leverantören. Vi måste hela tiden värna om rätt pris­nivå, så att vår kundansvarige får en bra förhandlingssituation när han ska prata med sina chefer. Annars får han inga resurser till vårt åtagande.

När det gäller inhyrda konsulter gäller det att föra en löpande dialog även med konsulternas chefer.
– Så att alla har en gemensam bild av uppdrag, innehåll, strategi och leverans, säger Ulla Sundberg.

I likhet med de flesta företag anlitar Jetpak flera olika leverantörer för olika ändamål, ibland i samma projekt. För att ett projekt ska lyckas är det A och O att leverantörer och konsulter kan samarbeta sinsemellan och att det inte uppstår någon konkurrens. Ibland kan det vara bra att ta in en neutral part för att allt ska gå rätt till, tycker Ulla Sundberg.
– I ett utvecklingsprojekt kan man exempelvis ta in en testledare från ett externt, neutralt bolag som är frikopplat från det bolag som gör själva utvecklingen. Då blir det enklare att hantera saker känslomässigt.

Samtidigt är de flesta leverantörer och konsulter idag väl medvetna om att de måste kunna samarbeta med varandra och gör det utan problem. Den trånga och besvärliga resursen i projekt är sällan konsulterna, som ju köps in efter behov. Det är istället de interna resurserna, eftersom de kan vara svåra att få loss. Den dagliga produktionen är av naturliga skäl alltid prio ett i en verksamhet.
– Har man en verksamhet i daglig drift, parallellt med att man måste engagera sig i en projektroll, är det svårt att hinna med, säger Ulla Sundberg.

Ulla Sundbergs ledartips:

  • PRATA MED ALLA. Underskatta inte vikten av det personliga samtalet – med såväl medarbetaren, som leverantören och konsulten.
  • SKAPA KONTAKTYTOR. Lägg tid på att etablera en bred relation med dina leverantörer.
  • HA EN ÖPPEN ATTITYD. Ge dina konsulter och leverantörer god möjlighet att verkligen lära känna din verksamhet.