För inte så länge sedan fanns det en tro på att man kunde isolera ekonomiska system och planera dem långt i förväg. Detta var grunden till de rationella beslutsmodeller som dominerat tänkandet under stora delar av 1900-talet. Herbert Simon (1947, 1976) ifrågasatte den modellen och tog in mänsklig komplexitet i sammanhanget. Det var starten för att se ekonomisk verksamhet som en del av den komplexa mänskliga kognitionen. Människan har skapat ekonomin och därmed byggt in sin egen komplexitet i den, men har själv svårt att förstå denna komplexitet.

Av det skälet har det länge funnits en tro på att man kan hantera en organisation separerad från sin kontext, samt att man kan bryta ned dess verksamhet i olika precisa funktioner. Så ser den traditionella organisationen ut. Det synsättet har gett upphov till en mängd organisatoriska ritualer, såsom funktionsindelningar, budgetarbeten, befattningsbeskrivningar osv. Så länge organisationen faktiskt är, åtminstone delvis, separerad från sin omvärld kan sådana ritualer vara funktionella, men när den börjar öppna upp sig för ett mer omfattande relationsbyggande med omvärlden blir de problematiska. De kan så småningom bli just rena ritualer, utan verklighetsförankring.

Verklighetens organisationer har aldrig varit helt separerade från omvärlden, och på senare tid har de blivit allt mindre så. Under de senaste 20 åren har det skett en dramatisk utveckling, driven av två faktorer: tillkomsten av informations- och kommunikationsteknologi (ict), samt betydelsen av kunskap som produktionsfaktor.

Kunskap + ICT –> värdenätverk

ICT har ökat i betydelse genom att datornätverken har vuxit till sig och fört människor närmare varandra. Internet har bidragit till att gemene man nu kan få tag på kunskap, eller människor med viss kunskap, utan större besvär. Informationskällor blir allt öppnare och det blir samtidigt allt svårare att hävda upphovsrätter.

En orsak till detta är att nätverken i sig själva blivit allt mer uppkopplade på Internet. En annan är att sökmotorerna blivit allt mer intelligenta (Landqvist & Hamrefors, 2006). Det gör att man nu kan börja tala om ett tänkande nätverk, och de som förstår att ”samtänka” med en sådan resurs kan dra väsentlig nytta av det i sitt eget relationsbyggande. Vi har bara sett början på betydelsen av denna resurs. Effekten av den teknologiska revolutionen är att transparensen ökat väsentligt, med en tilltagande mångfald som resultat. Alla åsikter gör sig gällande, perspektiv växer till sig blixtsnabbt, värderingar sprids via bloggar och andra åsiktsfora. Därför minskar tiden för exponering och mycket information blir en färskvara.

Den andra faktorn, kunskap, har en relation till ict. Genom att man lättare kan få tag på alternativa sätt att se på problem och lösningar, så uppstår en innovativ motor i nätverken. Det gäller att vara med som en kugge i sådana motorer (Teigland & Hamrefors, 2005). Därmed uppstår möjligheter till ny utveckling som inte alltid är styrd av uttryckta behov. Man börjar helt enkelt göra nya saker för att man kan, inte för att man måste. Det leder till att allt färre organisationer kan skapa värde helt på egen hand, utan de måste vara del i kunskapsutvecklingen i nätverken. Det viktiga blir inte att ha all kunskap själv, utan att förfoga över den via relationsbyggande i nätverken (Allee, 2003).

Genom utvecklingen av dessa två omvärldsfaktorer har det uppstått en ny typ av produktionsorganisation, som har fått beteckningen ”värdenätverk” (Christensen, 2003). Inom organisationsläran fanns sedan tidigare något som kallas värdekedja (Porter, 1985). Den beskriver hur ett värde skapas inom en organisation, eller mellan organisationer, genom ett samarbete som liknar en stafett. A gör något som B sedan utvecklar vidare, och som C sedan förfinar ytterligare. Efter flera sådana led når produkten eller tjänsten en slutlig destination där någon konsumerar värdet.

Mycket i samhället bygger på denna tanke. Moms är ett sådant exempel. Tanken är att ett lands förädlingsprocesser skall beskattas vartefter värdet i värdekedjan ökar. Därför har det också blivit problem med momsbeskattningen när företag börjar samarbeta i allt lösligare former över gränser. Ett värdenätverk kan ses som en mer komplex värdekedja, den är inte längre en enkel stafett (Normann & Ramirez, 1993). A kanske gör något för B, som gör något för C, som i sin tur gör något för A. Interna loopar är vanliga i värdenätverk. En viss aktör kan spela flera roller i nätverket och de byter också skepnad fortare i sådana här nätverk, främst för att kunskapstillväxten är så snabb.

I en sådan nätverksekonomi blir alla aktörer mer beroende av varandra för att kunna skapa värde. Osäkerheten om vad morgondagen har att erbjuda, i form av möjligheter och hot, ökar. Den upplevda tidshastigheten (den som de gamla grekerna kallade för kairos, till skillnad från kronos, uppmätt tid) ökar och det gör att alla får svårigheter att hänga med i svängarna. Alla dessa faktorer blir påtagliga för samtliga aktörer, men de blir mer besvärande för vissa än för andra. För vissa orsakar de problem, men för andra utgör de möjligheter. Den stora skillnaden mellan dem som upplever en sådan tillvaro som möjlighetsskapande, och dem som upplever den som problematisk, är om man lyckats positionera sig rätt i nätverket.