När tillträdde du din nya tjänst som it-direktör?
- Jag gick in som tillförordnad it-direktör i januari och under maj bestämde man sig för att satsa på en lösning som innebar att jag blev både it-chef och it-direktör.

Jag har förstått att ni haft vissa problem på it-avdelningen på Region Skåne, vad har det handlat om?

- Det har varit vissa delar som inte riktigt fungerat så som verksamheten önskade. I våras blev vi granskade i en revision och där framfördes en del kritik, bland annat mot driftsäkerheten som inte ansågs uppfylla de krav som organisationen hade på it-stödet.

- En stor del av mitt jobb nu handlar om att försöka angripa de här problemen. De senaste åren har Region Skåne först centraliserat och sedan outsourcat it-verksamheten och det har gjort att it-organisationen inte hunnit med. Man har inte klarat av att jobba med utveckling och stödet till verksamheten samtidigt som man genomfört de här stora interna förändringarna.

Hur ska du göra för att lösa problemen?

- Mitt mål är att it-avdelningen ska bli mer fokuserad på kunden och våra användare. För att nå det målet måste vi jobba på flera nivåer. Det handlar om att arbeta med attityder, inställning och värderingar och fundera på vem vi är till för.

- Det är en resa som man inte gör över en natt men vi har aktiviteter som rör detta inplanerade under de kommande två åren.

- Vi kommer också att göra förändringar i strukturen och tydliggöra styrmodeller och hur organisationen ska arbeta för att få en närmare relation med verksamheten. Redan nu har vi genomfört en rad förändringar och jag tror att vi snart kommer att börja se effekterna.

- nästa utmaning blir att kunna utveckla it-stödet i en verksamhet med krympande ekonomiska ramar.

Hur många arbetar på it-avdelningen?

- Efter det att vi outsourcat och byggt upp en ny organisation kommer vi att bli strax under 80 personer.

Jag har förstått att kommunikationen med leverantörerna inte alltid fungerat så bra. Vad ska du göra för att ändra på det?

- Det är en utmaning. Med vissa av våra leverantörer har vi bra avtal och bra relationer och med andra har vi en tuffare dialog. Nu håller vi dels på att sätta upp en ny samarbetsstruktur och ett nytt arbetssätt, och dels arbetar vi med kompetensutveckling.

- I vissa fall har vi också bytt ut medarbetare för att få en bättre organisation som kan jobba med styrningen och följa upp det löpande,
men vi arbetar också med leverantörens kontaktpersoner.

-Jag tycker att vi har skapat en bra bas för hur vi ska driva uppföljningen utifrån tre olika delar, en operativ, en taktisk och en strategisk del. Vi har också jobbat med att standardiserade rapporthantering och processer så att de blir lättare att följa upp.
Alla bitar fungerar inte fullt ut ännu men vi tar stora steg framåt.

Vad kommer ni att göra i övrigt under hösten?

- Just nu jobbar vi på it-avdelningen mycket med att uppgradera vårt processstöd med ärendehanteringssystem, beställningssystem och det som vi kallar ”vägen in”, dit alla önskemål kommer in och hanteras. Tanken är att det här ska ske på ett mer standardiserat sätt så att verksamheten kan få ett mer effektivt stöd av it.

- Ett annat projekt som vi driver, och som är viktigt ur ett verksamhetsperspektiv handlar om att samla journaldata för våra patienter så att vi har en journal för varje patient. Den resan har pågått i något år och nu är vi inne i slutskedet.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Jag tycker att det är roligt att känna att jag kan vara med och leverera en förändring och ge ett bra it-stöd. Region Skånes it-avdelning har inte varit så populär internt men nu känns det jättekul att vi kan använda oss av den basstruktur som man hade börjat arbeta med innan jag kom hit, och att man börjar se effekten av det arbetet så att verksamheten kan börja känna av nyttan.