Vad kommer du att göra på Sandvik?

- Sandvik har sedan en tid tillbaka en ny strategisk inriktning. Vi genomför just nu ett förändringsprogram där ambitionen är att vara i världsklass inom varje kärnområde, att ha en ökad snabbhet i alla processer, att fokusera på kärnaffären samt att ha ett globalt tankesätt och organisationer med stark lokal förankring. It är en funktion som skapar förutsättningar för hela koncernens förändringsprogram så självklart påverkar detta också it-organisationen.

- För it innebär förändringarna bland annat att organisationen dragits ihop till en global it-organisation under ledning av CIO:n Göran Kördel. Den övergripande it-strukturen är ganska enkel med en strategisk ledning, en affärsnära beställardel – ’it demand’ och en leveransorganisation – ’it supply’. Den nya leveransorganisationen har fått namnet ’IT Global Shared Services’ och det är den jag blir chef över och jag rapporterar då också till Göran Kördel.

Hur långt har arbetet med it -förändringen på Sandvik kommit så här långt?

- Eftersom jag ännu inte tillträtt har jag ingen detaljkunskap, men den 1 januari implementerades den nya it-organisationen. Under vintern och våren utvecklades organisationsstrukturen för IT Global Shared Services och den sjösattes den första maj. Jag kommer att ta över ansvaret från och med den första oktober.

Vad har du gjort på Vattenfall under de här åren?

- När jag kom till Vattenfall 2007 tog man det första steget och införde en koncerngemensam it-infrastrukturorganisation. Jag tillträde positionen som chefsarkitekt (Group Business IT Architect). Mitt uppdrag var att etablera hela arkitekturfunktionen och driva införandet av standarder och gemensamma lösningar inom affärsprocess-, informations-, applikations- och infrastrukturområdet. Vi gjorde stora framsteg inom flera områden men den stora utmaningen var att implementera koncerngemensamma processer som stöddes av en unik applikationsmiljö. Den dåvarande organisationsstrukturen var geografiskt baserade och det gjorde det väldigt svårt att vi etablerad den governance som krävdes. Det ledde i sin tur till att inte kunde fatta de beslut som krävdes på affärs- och it-sidan.

- 2010 beslutades om en helt ny koncernstruktur som mer eller mindre vände på hela Vattenfall. Vi gick från att vara en geografisk organisation till att bli funktionsorganisation över landsgränserna. Det ledde till att det blev betydligt lättare att driva harmonisering, standardisering och koncernövergripande governance.

- Den nya organisationen infördes den 1a januari 2011 och då tillträdde jag min nuvarande position som chef för it operations.
Jag insåg att det framförallt var två områden jag behövde fokusera på: att signifikant öka effektiviteten samt att etablera en kvalitetsnivå och leveranssäkerhet på en högre nivå.

- För att höja kvalitet och leveranssäkerhet har vi adresserat hela spektrat. Vi har jobbat med att skapa en kundfokuserad och prestationsorienterad kultur, ansträngt oss för att få en förändring av ’mindset’. Öppenhet och transparens ska kännas naturligt och alla i organisationen, inklusive jag själv, ska våga erkänna brister, misstag och felaktiga beslut för att gynna kontinuerligt lärande och förbättringsarbete. Vi jobbar med operativt driven (ITIL) processorientering och implementering av gemensamma rutiner och tekniska standards. Uppföljning är också ett extremt viktigt område.

-Effektivitet har vi skapat genom att tydliggöra ansvar och mandat och genom att delegera operativa beslut så att de ligger¨så nära verksamheten som möjligt. Vidare har vi sett över kontrakt, avtal och licensanvändning. Vi har också skurit ner kraftigt på antalet konsulter och anställt många nyckelkompetenser. Ett väsentligt ökat samarbete över landsgränserna har resulterat i ett mycket högre kompetens- och resursutnyttjande än tidigare. Slutligen har vi optimerat användningen av all it-hårdvara och därmed kunnat reducera investeringarna kraftigt. Allt detta tillsammans har resulterat i att vi reducerat kostnaderna väsentligt.

Hur kommer Vattenfall att jobba vidare med det här förändringsarbetet nu?

- Den här typen av förändring slutför du inte på ett eller två år, det handlar snarare om fyra eller fem år innan du verkligen ser resultatet. Men jag tycker ändå att det har tagit ordentlig fart. Folk förstår, vi får processer på plats och governance funkar. Vi fattar beslut snabbt och effektivt och har systematiska och frekventa uppföljningar som leder till ständiga förbättringar.

-Det är egentligen den processen som fortsätter att vara vägen framåt. Det som krävs är en fortsatt hög ’management attention’ på alla områden vi jobbar med.

Finns det något större projekt på teniksidan som du genomfört under dina år på Vattenfall?

- Vi startade ett jätteprojekt när jag tog över ansvaret för it operations. Vattenfall hade slutfört köpet av Nuon i Nederländerna ett halvår tidigare och deras it infrastruktur skulle integreras i Vattenfall. Nuon hade lagt ut i princip hela sin it infrastruktur till en extern leverantör och vår uppgift blev att hämta hem outsourcingen och integrera den med Vattenfalls it infrastruktur.

- Det var ett rejält komplext projekt. Vi skulle bygga ut Vattenfalls nätverk i Nederländerna, flytta hundratals applikationsservrar, integrera active directory och flytta fileshares.

-Men det blev också ett av våra bästa it-projekt. Det blev väldigt lönsamt med en break even på mindre än ett år, trots att det krävdes en mycket stor investering.

- Lärdomen av det projektet är att det mest kostnadseffektiva inte alltid är en stor outsourcing-affär om man inte tänkt igenom strategin först.

Vad kommer du att fokusera på först när du kommer till Sandvik i oktober?

- Det är framförallt två saker som jag ser nu. Det ena gäller det nyligen tecknade avtalet med IBM. Det är ett femårigt strategiskt avtal, till ett värde av 2 miljarder kronor, som innebär att vi kommer att outsourca delar av Sandviks it-infrastrukturtjänster. De tjänster som berörs av avtalet är 'data center services' och 'workplace'. Det ska sättas på plats under hösten och vi måste säkerställa att Sandvik kan erhålla de vinster som vi beräknat samtidigt som vi inte får störa affärsverksamheten inom Sandvik.

- Den andra utmaningen är att bygga upp den globala it -leveransorganisationen. Det är en sak att rita upp en struktur med globala enheter på pappret, men sedan måste man få det att fungera effektivt i verkligheten.

-Vi talar ändå om en organisation med cirka 1000 medarbetare. Att få alla medarbetare i samtliga världsdelar att förstå våra mål och strategier, att skapa en vilja och förutsättningar att sträva åt samma håll kommer att bli ett krävande arbete.