Tidigare forskning ger 13 antaganden

En genomgång av relevanta forskningsfält ger 13 grundläggande antaganden.

Strategisk alignment

Antaganden:

1. Det finns en stark korrelation mellan alignment och verksamhetens prestation.
2. It-projekt används för att förverkliga strategisk alignment.
3. Delad kognition leder till social alignment, som möjliggör strategisk alignment.

Verktyg & ramverk: SAM

Projektledning

Antaganden:

4. Forskning om projektledning saknar förståelse för vad som verk­ligen händer i projekt.
5. Forskning om projektledning bör distansera sig från den traditionella rationalistiska, analytiska vägen.
6. Små och medelstora företag föredrar ”lättversioner” av projektledningsramverk.
7. Iterativ, kollaborativ modellering bygger förstående och lärande.

Verktyg & ramverk: PMI, RUP, TSP

PPM

Antaganden:

8. Målet med projektportföljhantering är att öka affärs­värdet av it.
9. PPM tas fram för att användas internt i stora organisationer.

Verktyg & ramverk: Archer & Ghasemzadeh (1999)

EA & it-styrning

Antaganden:

10. Allt mänskligt vetande kring för­ändring utgår från en ambition att modellera förändrings­objektet i fråga.
11. De flesta enterprise-arkitekturer är framtagna för att användas internt i stora organisationer, i stabil miljö.
12. Enterprise-arkitekturer möjliggör alignment.
13. It-styrning definierar ansvar och beslutsägare.

Verktyg & ramverk: TOGAF, ITIL, BMM, COBIT

Här nedan följer ett antal design­kommentarer till respektive antagande.

1–2. Delta-modellen är utformad som stöd till it-projektledare, som har den operativa uppgiften att uppnå it-projekt-alignment och därigenom öka organisationens prestanda och öka strategisk alignment.

3. Delta-modellen är framtagen för att vara lätt att förstå. Den bygger på ett litet antal välkända och väl valda koncept, för att underlätta förståelse. Dessutom uttrycker den explicit att olika intressenter har olika världsåskådningar. En av de främsta prioriteringarna med designen av denna lättfattliga modell, med inbyggt stöd för olika åskådningar, har varit att underlätta och främja delad kognition.

4–5. Min forskning har utförts som ”design science” och ”action research” i nära samarbete med praktiska utövare, för att komma så nära de verkliga frågorna och problemen i it-projekt som möjligt. Angreppssättet är kvalitativt och foku­serar på det röriga arbetandet med verkliga människor i verkliga livet. Att människor är irrationella, känslomässiga och politiska tar jag med i beräkningen istället för att distansera mig från det. Delta-modellen är fram­tagen för att hantera dessa realiteteter istället för att medvetet exkludera dem.

6. It-proffs i it-projekt är vana vid konceptuella modeller och illustrationer, men lägger inte gärna tid på att lära sig nya koncept. Delta-modellen är gjord för att likna sådant de redan är bekanta med, så att den inte ska uppfattas som tung och tidskrävande.

7. Delta-modellen är gjord för att stimulera it-projektledaren till att fånga upp frågor så som de upplevs, och positionera dem i modellen så att andra intres­senter kan reagera på dem – allt enligt grundprinciperna för iterativ, kollaborativ modellering.

8 Delta-modellen blundar inte för på­verkan från omgivande projektmiljö, och är framtagen för att anpassa till sådan påverkan.

9 Delta-modellen är tänkt att åtgärda en brist på lättanvända verktyg för alignment av interorganisationella it-projekt.

10 Det här är huvudskälet till att jag valt att använda just en modell som grund för arbetet med it-projekt-alignment.

11–12 Framgångsrik implementation av EA är en viktig möjliggörare av alignment, både strategiskt och vad gäller it-projekt. Dessvärre är detta för resurskrävande för de flesta organisationer. Delta-modellen är tänkt att ge något av det EA ger, fast med en realistisk implementationströskel.

13 Delta-modellen korrelerar formella mål kring ett it-projekt med intressenter och målbild. Det öppnar för kartläggning av vilka besluts­ägare som arbetar mot vilka mål, i vilket syfte, så att man bättre förstår varför del­tagare i it-projekt beter sig som de gör.