Delta-modellen i praktiken: Så gör du + fallstudie

Efter gengomgången av Delta-modellen följer här fyra öppna förslag (F1–F4) på hur du kan börja tillämpa modellen på ett it-projekt.

F1. Rita en enkel bild av hur du som projekt­ledare uppfattar företaget idag, och en liknande bild av hur du ser företaget efter lyckat genomfört projekt.

F2. Gör en tabell med en kolumn för varje intressentorganisation. Lista alla slags intressenter i varje sådan organisation. Använd kolumn A1 för intressenterna i ditt projekt.

F3. Gör en tabell med en kolumn för varje intressent. Använd kolumn 1A för projektet. Lägg in intressenternas formella och informella mål som kan påverka ditt projekt.

F4. Visualisera projektet i en enkel processvy, med de huvudsakliga steg som finns planerade.

Efter de fyra stegen går det att göra en specifik situationsanalys av projektets aktuella utmaningar. Detta med hjälp av sex frågor som undersöker förhållandena mellan elementen i modellen. De sex frågorna (sitQ 1–6) är:

sitQ 1. Förstår och accepterar intressenterna nuvarande och framtida verksamhetsbilder?

sitQ 2. Förstår, accepterar och arbetar intressenterna mot samma mål?

sitQ 3. Stödjer företagets mål framtida verksamhetsbilder?

sitQ 4. Kommer projektet att leverera önskvärd verksamhetsbild?

sitQ 5. Förstår, accepterar och arbetar intressenterna för projektets uppfyllnad?

sitQ 6. Är företagets mål i linje med projektet?

Syftet med dessa till synes enkla instruktioner och frågor är att identifiera hur projektet linjerar internt, men även – desto viktigare – identifiera extern alignment av projektet mot om­givande enheter.

Fallstudie: ERP-leverantören

Nu ska vi tillämpa Delta-modellen på ett it-projekt hos företaget ERP-SME, som är en leverantör av nyckelfärdiga erp-system för små och medelstora företag. ERP-SME tar intryck av app-revolutionen och trenden mot mjukvara som tjänst, och har beslutat att bygga en plattform där dess konsultpartners kan bygga och publi­cera kanal­specifika anpassningar av erp-systemet som ”erp-appar”.
Idag görs varje anpassning av erp-systemet av en konsultpartner som jobbar mellan ERP-SME och slutkund. Olika konsulter specialiserar sig på olika kanaler, och blir experter på dem. Mycket likartat arbete utförs gång på gång för varje ny implementation, eftersom slutkunderna i en kanal har liknande processer och behov.

I framtiden ska en partner använda app-plattformen för att utveckla, paketera och sälja anpassningar av systemet. På så sätt kan bra erp-appar göras tillgängliga för hela ekosystemet av partners och slutanvändare. (F1)

Intressenterna kring detta it-projekt kommer från ERP-SME, partnerföretagen och slutanvändarna. Inom dessa företag finns det också olika grupper av nyckelintressenter att väga in. (F2)

Varje intressent har sina egna mål som påverkar it-projektet. (F3).

projektet planeras enligt en traditionell vattenfallsprocess med tydligt beskrivna leverabler och faser. (F4)

Genom att placera in projektet i Delta-modellen får projektledaren en holistisk översikt över dess huvudsakliga beståndsdelar.

Nästa steg är en situationsanalys med hjälp av de sex frågorna sitQ1–6.

SitQ 1. Förstår och accepterar intressenterna nu­varande och framtida verksamhetsbilder?
Nej. Konsulterna har inte samma syn på det nya ekosystemet som ERPSME själva.

SitQ 2. Förstår, accepterar och arbetar intressenterna mot samma mål?
Nej. Konsulterna har som ett internt mål att sälja konsulttimmar. För dem är det ej i linje med detta att paketera och tillgängliggöra sin kärnkompetens i appar.

SitQ 3. Stödjer företagets mål framtida verksamhetsbilder?
Nej. Mål och incitamentsstrukturer formuleras fort­farande för individuella framgångar, inte kollaborativa.

SitQ 4. Kommer projektet att leverera önskad verksamhetbild?
Delvis. Tekniskt sett kommer det att leverera, men det kommer inte att leverera en affärsmodell som alla parter är överens om. Åtskilliga saker är fortfarande oklara som en affärsmodell hade rett ut, såsom ansvar, vinstdelning och framtida investeringar i plattformen.

SitQ 5. Förstår, accepterar och arbetar intressenterna för projektets uppfyllnad?
Delvis. Konsultpartners använder plattformen för att ta fram erp-appar internt, och får då bättre standarder och metoder för att anpassa systemet. Men utan ytterligare affärsmässiga klargöranden är de fortsatt skeptiska till att arbeta och investera i projektet. Därför har platt­formen svårt att nå en kritisk massa av innehåll och användning.

SitQ 6. Är företagets mål i linje med projektet?
Ja. Målen är formellt i linje med projektet, men formulerade på så hög nivå att de inte fångar upp potentiella konflikter.

Denna enkla övning visar hur man snabbt kan beskriva den interorganisatoriska spänning som finns i it-projekten och sätta fingret på nyckelutmaningar. I detta fall är tekniken inte ett problem, men det finns det finns ett antal organisatoriska frågor som behöver ses över.

ERP-SME:s förhållande till sina partners kommer att förändras drastiskt när plattformsutvecklingen pushas ut till dessa. De är fortsatt skeptiska till att paketera sin kärnkompetens i appar som görs allmänt tillgängliga.

Min rekommendation är att ERP-SME inleder en nära dialog med sina partners om det faktiska delade värdesamskapandet från en sådan plattform, och tillsammans de­finierar en gemensam, skalbar affärs­modell för den.