1. Strunta i att definiera projektet
Många it-projekt som fallerar saknar en bra beskrivning av målsättning och omfattning. Även välplanerade projekt kommer att förändras under processens gång, men att ha en klart utstakad färdväg och veta vart man är på väg är A och O för att man ska nå överenskommelsen med kunden. En otydlig projektbeskrivning bäddar för missförstånd och konflikter och det blir svårt att avgöra när projektet är avslutat.

2. Klargör inte vad som förväntas av projektet

Ett fantastiskt sätt att förstöra ett projekt är att inte slå fast vad man förväntar sig att projektet ska åstadkomma. Om inte alla som är inblandade i ett projekt har klart för sig vad man ska göra och hur man vet när man avslutat arbetet är hela projektet i fara.

3. Sakna stöd inom organisationen

Att köra igång ett projekt som saknar stöd inom organisationen är ett bergsäkert sätt att misslyckas. Om projektet ska bära frukt måste hela företaget vara med på tåget.

4. Använd samma metod oavsett projekt
De flesta projektledningsmetoder baseras på projekt av en viss storlek men om du använder dig av en standardiserad metod, utan att ta hänsyn till att projektets omfattning, riskerar det att bli dyrare än beräknat. Se till att du anpassar metod till projekt.

5. Överbelasta dina teammedlemmar
Dina medarbetare är inte maskiner, om du inte vill att de ska bli överarbetade bör du vara uppmärksam på hur mycket arbete varje enskild teammedlem har tilldelats. Om någon i gruppen är överbelastad, kommer slutprodukten bli lidande. Utnyttja styrkan i ditt team och sprid ut arbetsbördan så mycket som möjligt.

6. Vägra dela med dig av information innan projektet är slutfört Vattenfallsmetoden, som innebär att resultatet presenteras först när arbetet är klart, innebär stora risker. Det beror bland annat på att användarna ofta inte vet vad de vill för än de faktiskt kan se, röra och arbeta med det som levererats. Att använda sig av agila metoder, informera beställaren under processens gång, leverera en del i taget och utvärdera under processens gång är den rätta vägen att gå om du vill undvika problem i slutfasen av projektet.

7. Hoppa över ledningsgruppen
Respons från användare är nödvändigt men ett projekt behöver också en tydligt definierad beslutsprocess. Det är bra att vara flexibel och gilla förändring men förändring måste alltid få ett godkännande från högre ort och avtal och dokument måste finnas på plats.

8. Vara rädd för att säga nej.
Att vara projektledare innebär att man måste klara av att säga nej ifall man inte tror på projektet, även om det ligger i företagets intresse. Istället måste du kunna erbjuda en konstruktiv alternativ lösning. Klarar du inte att sätta stopp kommer du att stå där med ett utspårat projekt och då är det du som är ansvarig.

9. Var inte en lagspelare.
Hela idén med att vara i ett team är att man ska lösa problem tillsammans. Projektledaren är navet i laget, processen och lösningen. Men många unga eller nya projektledare fattar beslut utan att samråda med teamet och få godkännande. Utan fungerande kommunikation kan projektet bli en katastrof eftersom det blir omöjligt för projektledaren att hantera projektplan, budget eller omfattning utan teamet.

En annan fara är att projektet blir ”vårt projekt "snarare än " företagets projekt”. Istället för att fokusera på att uppnå mål eller att få det rätt spenderar man mycket tid på att leta efter syndabockar eller svartmåla andra team för att försvara sin egen position. Projektledaren ska fungera som en påminnelse om att man alltid arbetar mot gemensamma mål.

10. Var en dålig kommunikatör
En projektledare måste vara bra på kommunikation. Det handlar om att uppdatera alla i teamet om aktuell status, nästa steg och svara på eventuella frågor. Men många gånger upplever projektledare att de är för upptagna för att kommunicera med medarbetarna. Detta är ett jättemisstag eftersom det leder till att teammedlemmarna gör fel, hamnar i konflikter eller står stilla i väntan på direktiv.

IDG News