Varför behöver CIO:n bli bättre på affärsarkitektur, EA?

– Som CIO behöver du ha en övergripande förståelse för hela affärsarkitekturen och hur den kan användas för att effektivisera affärs- och verksamhetsutveckling, säger Lars Mårtensson, affärsarkitekt i rådgivnings- och utbildningsföretaget Cordial samt ansvarig för tjänsteområdet affärsdesign.

Vad vinner företaget på det rent konkret?

– Transformation av ett företag eller en verksamhet kan triggas av en rad olika faktorer, exempelvis krav på kostnadssänkningar, byte av it-stöd eller förändrade marknadsförutsättningar, kundbehov eller strategier. Oavsett vad som triggar behovet av transformation får det konsekvenser i alla delar av verksamheten. Affärsarkitekturramverket skapar förutsättningar för att förstå vilka konsekvenser den önskade förändringen får på samtliga delar av verksamheten och vad som krävs för att realisera de uppsatta målen. De olika delarna i affärsarkitekturen brukar ledning och CIO:er ha ordning på, men med ett gemensamt ramverk förstår man även hur förändringar i delarna påverkar varandra.

Vad är risken om CIO:n har för dålig koll på affärsarkitektur?

– Den största risken är att man inte skapar rätt förutsättningar för att lyckas med transformationer. En annan stor risk är att det är svårt att få överblick och förståelse för alla konsekvenser av den önskade förändringen. Det leder ofta till att transformationer drar över på tiden och att man har svårt att hålla avgränsningen. Orsaken är att man inte har en konkret och tydlig gemensam kartbild att utgå ifrån, och att man därför inte vet exakt vilka förändringar som ska göras i olika delar av strukturerna för att nå målet.

Kan man säga hur CIO:n konkret ska göra för att omsätta affärens krav i flexibla strukturer, eller är det väldigt olika från företag till företag?

– Metodmässigt är det samma resa att göra. CIO:n måste tillsammans med övrig ledning skapa sig en förståelse för vilken eller vilka förändringar företaget måste göra för att realisera den strategiska inriktningen. Med utgångspunkt i förståelsen av de önskade förändringar utformas konkreta affärskrav på de möjliggörande strukturerna i form av processer, förmågor, organisation, styrmodell och it. Innehållet i de affärskrav som utformas är unikt för varje enskild transformation, men tillvägagångssättet är generiskt.

 Vad brukar CIO:er ställa för frågor på de utbildningar du håller i?

– Den utbildning jag höll i dag är ett bra exempel på hur det brukar vara. Jag höll utbildning i affärsarkitektur för it-ledningen på ett stort svensk företag, och de har ordning på sina processer och system, men det de saknar är ett gemensamt heltäckande ramverk som möjliggör en konstruktiv dialog med affärsledningen kring konsekvenser av önskade förändringar. Och det är just här det oftast falerar: man har ingen brygga mellan ett affärsinitiativ och vad det driver för krav på de stödjande strukturerna i verksamheten.

Hur ska CIO:n brygga över det där gapet?

– CIO:n ska tillsammans med övrig ledning besluta att etablera ett gemensamt affärsarkitekturramverk och använda det som utgångspunkt för alla förändringsdiskussioner, säger Lars Mårtensson.