Mobbing på arbetsplatsen är ett betydligt större problem än många tror. I en amerikansk undersökning som genomfördes i januari i år uppgav 27 procent av 1000 tillfrågade att de hade varit utsatta för mobbing på sitt jobb, 21 procent sa sig ha bevittnat mobbing på ett ställe där de arbetat.

Gary och Ruth Namie heter grundarna bakom Workplace Bullying Institute (WBI), en amerikansk organisation som arbetar för att motverka mobbing på arbetsplatser.

Många människor tycker att det är svårt att definiera vad som är mobbing men på WBI säger man sig ha en ganska hög tröskel. Mobbing är enligt organisationen när en eller fler personer upprepade gånger utsätts för trakasserier, sabotage eller förnedrande och nedlåtande behandling av chefer eller kollegor. Det handlar alltså inte om personer som är ”lättkränkta” eller ”saknar humor”, det handlar om människor som blir förlöjligade, förminskade och utfrysta av överordnade och arbetskamrater, och enligt WBI är offren många.

Men mobbing på arbetsplatsen drabbar inte bara de utsatta individerna, hela företaget påverkas säger Gary Naime.

- Offren får ofta depressioner och panikångest. De tar fler sjukdagar och har mer stress-relaterade hälsoproblem, något som innebär högre kostnader för arbetsgivaren.

Dessutom leder mobbning till att offren blir osäkra, rädda och hämmade, snarare än motiverade, engagerade och produktiva. En person som utsätts för mobbing kommer inte heller att rekommendera företaget till sina vänner, sin familj eller talangfulla personer i sitt nätverk.

Julie Moriarity är chef på The Network, ett företag som jobbar med företagsetik och förebyggande av mobbing på arbetsplatser. Hon säger att mobbing kan få extremt negativa konsekvenser för organisationer som helhet.

- Oavsett om du är ett offer eller ett vittne så kommer det att påverka din möjlighet att arbete i team. Mobbing minskar produktiviteten och påverkar företagets möjlighet att rekrytera och behålla talanger, säger Julie Moriarity som tillägger att många av de talanger som söker sig till ett företag har gjort det för att de blivit rekommenderade av vänner eller anhöriga som arbetar där.

En otrevlig eller hotfull stämning inom en organisation gör det svårare att rekrytera människor, och i värsta fall kan det leda till en polisanmälan, och så småningom en rättegång som blir en total PR-mardröm för organisationen.

Så vad kan man göra för att motverka mobbing på arbetsplatsen?

Ett problem är att mobbing ibland kan vara svårt att upptäcka. Den som blir utsatt för trakasserierna kanske drar sig för att ta upp problemet, speciellt om mobbaren är en överordnad eller en kollega man samarbetar med. Om företaget inte tar till rätt åtgärder för att lösa problemet riskerar offret att drabbas ännu hårdare om mobbaren får vetskap om att hon eller han vänt sig till en överordnad. Ett annat problem är förstås att den överordnade som den anställda ska vända sig till är den som mobbar.

Enligt de undersökningar som WBI genomfört är 56 procent av de rapporterade mobbarna chefer till offren, 33 procent av mobbarna är kollegor.

- Oftast har mobbaren makt över offret och meddelandet som han eller hon sänder ut är: ”Jag kan behandla dig hur jag vill, och du måst stå ut med det för annars åker du ut, och du kommer inte få några referenser”, säger Gary Namie.

Det finns åtskilliga fall där missförhållanden på företag har tystats ner och där den som straffats inte är mobbaren, utan offret eller visselblåsaren som uppmärksammat problemet.

The Network hjälper organisationer att skapa en företagskultur som signalerar att man inte tolererar mobbing. För att göra det krävs att man reagerar snabbt och kraftfullt mot mobbare, samtidigt som man skyddar de offer som är modiga nog att berätta om missförhållanden.

- Företag pratar ofta om vikten av att skapa en respektfull, öppen och säker arbetsplats men det räcker inte med att prata, om man inte lägger tyngd bakom orden har de ingen verkan, säger Julie Moriarity.

Något som ytterligare komplicerar situationen är att vissa företag kan uppleva att man har nytta av de karaktärsdrag som är typiska för mobbaren. En person som är driven, aggressiv, högpresterande och kräver mycket av sina underordnade kan upplevas som en tillgång för företaget. Ett sådant beteende kan uppmuntras i vissa situationer och om mobbaren dessutom kan uppvisa ett bra resultat blir det ännu svårare för offret att få gehör.

Men på längre sikt kan mobbarens beteende innebära stora problem för företaget och därför är det viktigt att inte låta de kortsiktiga vinsterna av ett aggressivt beteende påverka företagskulturen.

När man arbetar för att förebygga mobbing på arbetsplatsen bör man se till att vissa etiska värden är förankrade i organisationen, man bör också ha en ombudsman, fackligt ansvarig eller ett team som ser till att de anställda lever upp till dessa värden.

Dessa personer bör vara fristående, de ska rapportera till CEO:n eller ledningsgruppen och ha mandat att fatta svåra, objektiva beslut, som att exempelvis omplacera en mobbare, utan att stöta på hinder av ekonomiska eller företagspolitiska skäl.

Det ska finnas vägar för medarbetare som blivit utsatta för mobbing att rapportera vad de varit med om, och dessa ska då garanteras anonymitet gentemot den eller de personer som utsatt dem för trakasserier.

- Inom de flesta organisationer är det vanliga att du tar upp problem med din chef, men om den personen också är mobbaren fungerar inte det, då ska man kunna vända sig till HR.

- Inom offentlig sektor finns ofta en struktur som gör det möjligt för medarbetare att rapportera in missförhållanden utan risk för repressalier, säger Gary Namie som menar att detta är något som även bör finnas inom privata företag.

IDG NEWS