Medarbetares engagemang och välbefinnande spelar en viktig roll för alla organisationer. De anställda bör känna att de är uppskattade, att deras jobb är meningsfullt och att de bidrar till organisationens högre målsättning. Men många gånger har arbetsgivare svårt att förstå vad som motiverar medarbetarna. Detta gör att många presterar sämre än de borde, något som leder till högre personalomsättning och mindre engagemang i företaget.

I den amerikanska undersökningen 2014 American Employee Study, som genomförts av Answers.com, har man intervjuat 4115 personer anställda på amerikanska företag om deras engagemang, om de anser att företagen ser deras karriärmål, om de har möjlighet att vidarutbilda sig, och huruvida de är nöjda med sin arbetssituation.

Den slutsats man drar av studien är att många anställda är missnöjda, men inte av de anledningar man kanske hade förväntat sig. Det är inte chefen, lönen eller arbetsrollen som orsakar störst missnöje, snarare är det känslan av att man inte blir lyssnad på och svårigheten att se att det jobb man utför fyller ett högre syfte. 48 procent av de intervjuade sa också att företaget inte förstår deras karriärsmål.

Att det jobb man har är utmanande och intressant är viktigt, liksom att de arbetsuppgifter man har är klart definierade men en arbetsgivare måste också förstå varför en anställd väljer att stanna kvar i en yrkesroll, vad deras planer och drömmar är. Lika viktigt är det att medarbetarna känner att deras jobb fyller ett högre syfte, att de är en del av helheten och bidrar till de mål organisationen satt upp. Anställda vill känna sig sedda och de vill få möjlighet att utnyttja hela sin potential och ta sig an arbetsuppgifter som kräver just deras kunskap och skicklighet.

Vidarutbildning är viktigt. En anställd som får gå kurser och träningsprogram upplever att företaget tycker att det är viktigt att investera i personen. Utöver att höja den anställdes kunskap så bidrar det också till ökat självförtroende och större lojalitet mot företaget. Answers.coms undersökning visade att de som fått vidarutbilda sig var betydligt nöjdare med sina arbetssituation än de som inte fått det.

Studien visade också att de anställda var nöjdare på företag där man upplevde att cheferna hade långsiktiga mål och på ett tydligt sätt kunde beskriva företagets vision.

Komplexa ekonomiska frågor och rädslan för läckor har gjort att man inom många organisationer valt att undanhålla information från de anställda men för att medarbetare ska känna sig delaktiga så är det viktigt att vara transparent visar Answers.coms studie, där majoriteten av de tillfrågade sa att det var viktigt för dem att få information om vad som hände på företaget.
Även om det var få av de tillfrågade som uppgav att lönen var en viktig faktor för deras välbefinnande så spelar pengar en roll. Framförallt handlar det om att de anställda måste känna att det får en lön som är rättvis, i förhållande till de arbete de utför.

Tvärtom vad en del kanske tror uppgav majoriteten i studien, 86 procent, att de var nöjda med sin chef. Nöjdast var de som upplevde att de fick beröm när det gjorde ett bra jobb och att de fick konstruktiv feedback.
De flesta medarbetare vill göra ett bra jobb, de vill vara väl insatta i organisationen där de jobbar och bidra till de långsiktiga målen. På samma sätt vill de känna att de arbetar för ett företag som gör gott för samhället, för miljön och för världen som helhet. Om de anställdas värderingar strider mot organisationens kommer de att vara oengagerade och söka sig bort från företaget.

Answers.coms studie visar att 27 procent av de anställda är engagerade i sitt arbete. 28 procent är helt oengagerade medan majoriteten, 45 procent, ligger någonstans i mitten. Slutsatsen man kan dra av detta är att organisationer har mycket att vinna på att försöka förstå hur man bättre kan engagera sina medarbetare genom att se över ledarskap, karriärmål och lyssna på de anställda. Man kan inte överskatta de positiva effekter som det kan ge för organisationen.