"Kan själv" funkar inte längre. När allt snurrar snabbare blir samarbetet med leverantörer viktigare för den som vill få till stånd innovation. Men - det krävs att relationen organiseras på rätt sätt, så att det blir ett verkligt partnerskap. Det menar Mattias Axelson som forskar om innovationsstrategier på Handelshögskolan i Stockholm och som har tittat närmre på just partnerskapets betydelse.

- Man kan inte luta sig tillbaka och förvänta sig att leverantören ska göra allt jobb bara för att man betalar, man måste jobba tätt tillsammans och dela kunskap och erfarenheter för att komma framåt och skapa någonting nytt, säger han

- Många håller sina leverantörer på en armlängds avstånd och kallar det partnerskap, men för att ett partnerskap ska bidra med innovationskraft behövs affärsmodeller som är kopplade till varandra, man måste vara affärsmässigt kompatibel och det måste finnas ett högt mått av tillit mellan parterna.

Ett bra exempel är relationen mellan Telia Sonera och Spotify, tycker han.

- De två har succesivt närmat sig varandra. Även om Telia är mycket större än Spotify så har de en horisontell relation där de kompletterar varandra, Telia behöver ett innehåll för att vi som konsumenter ska vara intresserade och Spotify behöver en stor marknad.

Om partnerskap ska leda till innovation krävs också att man som företag har en innovationsstrategi i grunden, och att man vet vad man vill åstadkomma innan man tar kontakt med exempelvis leverantörer.

– Först när man vet vad man vill kan man börja prata partnerskap, bjuda in leverantörer och kommunicera sin ambition utåt, säger Mattias Axelson som menar att organisationer som vill öka innovationskraften med hjälp av partners måste omvärdera kund-leverantörsförhållandet.

– Det handlar om att skapa strategiska allianser, horisontella relationer där båda parter har något att vinna. Man måste berätta vad det är man vill göra och fråga leverantören om de vill vara med, därefter bryter man ned målen till något mer affärsmässigt som man kan bygga en relation runt.

Samarbeten kan organiseras på olika sätt beroende på vad man ska göra, och vad organisationen har för interna resurser, men det viktiga är alltid att man som kund är engagerad och aktiv säger Mattias Axelson.

Ett exempel på ett företag som varit skickliga på att bygga partnerskap är Saab säger Mattias Axelson.

– Här har man dels skapat nya bolag på sin egen patenterade teknik, dels samarbetar man med leverantörer och i vissa fall fungerar Saab själva som leverantör.

När det gäller större samarbeten är det väldigt viktigt att organisationen har stöd från den hösta ledningen menar Mattias Axelson.

– Ledningsgruppen kan kanske inte engagera sig i alla samarbetsprojekt men de är viktiga för symbolvärdet. När man visar att man prioriterar den här typen av samarbeten visar man också att det är viktigt att lösa de konflikter som uppstår under processens gång.

– De flesta ser ju företaget som en juridisk person och det finns en hierarki där organisationer gärna vill se sig som en tydlig avgränsad enhet som har mer makt i relation till leverantörer och andra samarbetspartners. Men om man fokuserar på det som är värdeskapande för slutkunden så är ju det snarare en kombination av olika saker som parterna endast kan åstadkomma gemensamt. Inser man det kommer man snabbt att ändra inställning, bli mer samarbetsvillig och anta ett mer öppet synsätt när man förhandlar med sina partners.

Fakta

Mattias Axelson forskar om innovationsstrategier på Handelshögskolan. Han föreläser också i ämnet och förra året gav han ut ”Växla upp innovationskraften”, en populärvetenskaplig bok där han berättar om de slutsatser han dragit av sin forskning.
 – Under de senaste åren har jag fokuserat mycket på it och hur man kan använda sig av sina it-leverantörer som innovationspartners. Väldigt mycket handlar om hur man utformar ett partnerskap, säger han.