Gartners årliga vd-enkät visar på en tydlig trend: it har seglat upp som den näst viktigaste frågan, kort efter tillväxt. 31 procent svarar it och 58 procent tillväxt när vd:arna rankar vilka fem frågor som är viktigast just nu.

– It hamnar otroligt högt jämfört med tidigare undersökningar. Det är ett tydligt uttryck för att it har blivit ett strategiskt viktigt verktyg för att öka företagets konkurrensförmåga, säger Mark Raskino, analytiker på Gartner i Storbritannien.

Han pekar även på behovet av det han kallar ”reinternalisering” av it, att it-kompetensen måste stärkas inom företaget.

– Men notera att det inte innebär insourcing av it-resurserna, säger han.

It-relaterade frågor är såklart ett brett begrepp, som innefattar allt från digitalisering till analys, e-handel och traditionell rationalisering av verksamheten med hjälp av it. Men resultatet i studien är ändå ett uttryck för en ny syn på it på ledningsnivå.

– Länge har den förhärskande synen på it varit att det i första hand är ett verktyg för att rationalisera och effektivisera den interna verksamheten. Det behovet kvarstår självfallet, men idag är inställningen en helt annan. Nu investeras det i intern it-kompetens inriktad på att öka företagets intäkter och resultat, säger Mark Raskino.

Läs också: Därför halkar svenska företag efter i digitaliseringen

Det kan vara kompetens för att utveckla e-handeln, digitalisera befintliga tjänster och produkter, hur man använder molntjänster bäst eller hur man driver ett IoT-projekt på bästa sätt. Den relativt nya titeln cdo, chief digital officer, kan ses som ett uttryck för det här förändrade behovet och synen på it.

Digitaliseringen medför i vissa fall helt nya affärsmodeller. Det innebär i sin tur att gamla nyckeltal för att mäta verksamheten behöver bytas ut. Flera stora koncerner har redan brutit ut andelen av intäkterna som kommer från digitala affärer i redovisningen. Här kan en cio spela en nyckelroll i arbetet med att utveckla nya mätmetoder, tycker Mars Raskino.

– Vår undersökning visar att 46 procent av företagsledarna vill bryta ut redovisningen av digitala intäkter, säger han.

Omställningen som pågår ger cio:n möjlighet att ta på sig en ledarroll. I många företag innebär det att förändra företagskulturen.

– Digitalisering kan vara allt eller inget, så det gäller att definiera vad den innebär just i din organisation, vilket är ett stort och i många fall abstrakt arbete. Det handlar om att ändra invanda tänkesätt på ledningsnivå, säger Mark Raskino.

Läs också: Sex fallstudier: så tar svenska CIO:er sina verksamheter till molnet

Så blir cio:n en ledare i digitaliseringen

• Utveckla nya mätmetoder och nyckeltal.
• Bli en aktiv partner till företagsledningen som behöver förändra sin syn på it.
• Driv frågan vad digitalisering innebär i just din organisation.
• Utveckla synen på it som ett verktyg för att öka tillväxten och förbättra resultatet.
• Hjälp företagsledningen till ett mer abstrakt tänkande kring it-frågor.