Processerna och strukturerna är på plats. Genom att trycka ut initiativ på verksamheterna vill Sollentuna få digitaliseringen att börja hända.

– Om man lägger en bra grund, som gör det möjligt för verksamheterna att själva lyfta frågan, börjar effekterna snart att sprida sig som ringar på vattnet, konstaterar kommunens cio Claes Enzell.

– Det börjar med att någon förvaltning gör något bra, sedan ser någon annan förvaltning det och blir inspirerad. På så sätt skapas en positiv anda runt olika digitaliseringsprojekt.

Tydliga riktlinjer att förhålla sig till finns utstakade i den digitaliseringspolicy som togs fram för snart ett år sedan, i juni 2016. Här har man identifierat sex olika områden att fokusera på, från digital kompetens till digital demokrati.

Läs också: 250 000 uppkopplade bilar lägger grunden för ett nytt Scania

Praktiskt fungerar den som planeringsverktyg för alla som jobbar med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor ute i kommunen. Var och en som lägger in en aktivitet i verksamhetsplanen kan direkt checka av den mot digitaliseringspolicyn, berättar Claes Enzell.

– Det var nödvändigt att ta fram policyn för vi skulle ha något att förhålla oss till, något som verksamheterna kan följa upp mot när det gäller digitaliseringen, säger han. Digitaliseringspolicyn är också nära knuten till Sollentunas hållbarhetsplan.

– Vi har jobbat på bred front. Samtidigt som vi har arbetat med att förbättra servicen för medborgarna och utvecklat e-tjänster har vi byggt upp de här processerna för verksamhetsplanering. Det innebär i sin tur att de olika verksamheterna har blivit mer medvetna om vad som förväntas av dem och avsatt pengar i sina egna budgetar för att arbeta med digitaliseringen.

Sollentuna kommun jobbar också med en systemförvaltningsmodell som grund för samverkan mellan it och verksamhet. Ursprungligen var det en samverkansmodell för utveckling och förvaltning av systemen. Men den möjliggör också samverkan inom digitaliseringsfrågor och förbättrar förutsättningarna för att jobba med it och verksamhetens behov.

– Det gör att it och verksamheten förstår varandra bättre och kan samtala sinsemellan på ett bra sätt, säger Claes Enzell.

Han vill framhålla kommunens breda digitaliseringssatsning, snarare än enskilda tjänster man tagit fram.

– Vi har under flera år byggt ut vår infrastruktur så att tekniken matchar det behov som finns i verksamheten. Vi har skapat en e-tjänsteplattform och byggt ut nätverket i kommunen. När det gäller tjänster har vi nog inte något som gör oss unika i Sverige. Men vi lanserar kontinuerligt tjänster som är viktiga för företag och medborgare.

Läs också: ”Gör Linköping till centrum för Sveriges digitalisering”

Nyligen lanserades en tjänst för synpunkt- och felanmälan som är kopplad till verksamhetssystemen. Eftersom Sollentuna satsar mycket på företagande har man också skapat en företagsportal där företagarna kan gå in och använda de olika e-tjänsterna.

– I grund och botten är det ju kommunens medborgare som ska besluta om vilka tjänster vi ska ta fram, säger Claes Enzell.

Sollentuna är en av de kommuner som blivit utvalda att delta i SKL-projektet Leda som handlar om smartare välfärd inom skola, vård och omsorg.

– Det här är områden som vi är duktiga på och vi ser fram emot att gå i bräschen med att utveckla den här typen av lösningar, säger Claes Enzell.