Digitaliseringen är en megatrend som går långt bortom teknikens område. Digitalisering innebär hopkoppling, integration av tidigare separerade entiteter. Paradoxalt nog medför denna integration även frikoppling, eller disintegration. När vi digitalt kan separera tidigare hopkopplade entiteter ställs värdeskapande processer inför helt nya val. Hur bör verksamhetens tillgångar arrangeras för att skapa optimalt värde? Utmaningen är att en digitaliserad verksamhet har exponentiellt fler olika tänkbara arrangemang – mycket fler val och en ny form av komplexitet.

Att leda digitalisering innebär en omformulering av verksamheten till ett större antal mindre delar. Detta är en kritisk men ofta förbisedd konsekvens av digitalisering. Dis­integration för med sig såväl betydande utmaningar som fantastiska möjligheter.

Läs också: Här är Gartners 10 hetaste it-trender 2018

Större samhällsförändringar för med sig ett skifte mellan ordningar. Vi går från ett känt till ett okänt läge, och för att det nya ska kunna infinna sig behöver det gamla lämna plats. Och hur lämnar den gamla ordningen plats åt den nya? Jo, genom sönderfall. När det gäller digitaliseringen är detta sönderfall särskilt tydligt, men det innebär inte ren och skär förstörelse. Istället innebär det ett skifte där större bryts upp till mindre, och det uppstår helt nya möjligheter att foga samman de nya mindre delarna. Vi beskriver detta fenomen som disintegration.

Givet digitaliseringens direkta beroende av digital teknik kan vi förstå disintegrationen genom att titta på hur tkniken tidigare ut­vecklats. Övergången till tjänsteorienterad arkitektur illustrerar en tidig form av disintegration, där större mjukvarupaket aktivt monterades ned till löst kopplade tjänster. Konsekvensen blev en ökad komplexitet och en ny form av teknikförsörjning, med vidkommande konsekvenser för vad som var möjligt för företag samt hur styrningen behöver konfigureras.

Här presenterar vi fem övergripande disintegrationsmönster som vi har identifierat, tillsammans med rekommendationer för hur du som cio bör agera för att hantera disintegration.


1. Tjänstebyte ersätter marknadsformalism

Framväxten av sociala media har fört med sig en ny roll för digitalt understött värdeskapande. Processer som tidigare var interna, som till exempel kvalitetssäkring, försäljning, och produktion, har i takt med att sociala media vuxit sig starkare flyttat utanför före­tagets traditionella gränser. Vem sköter till exempel kvalitetsgranskningen i Lyft och Android?

Denna modell har beskrivits som sam­skapande, och aktörer som i dagsläget lyckas nyttjar just denna externalisering på ett innovativt sätt.

Utkontraktering har självfallet funnits tidigare, men den typ som nu växer sig stark bygger inte på monetär ersättning och avtal mellan legala entiteter, utan på tjänstebyte mellan individer och organisationer. Denna disintegration för med sig enorma möjligheter för organisationer att bygga skalbara affärsmodeller där den operativa kärnan är ytterst begränsad.

Samtidigt för den här utvecklingen med sig att en kraftigt ökande del av den ekonomiska aktiviteten går utanför det tidigare etablerade systemet på arbetsmarknaden.

Läs också: Han vill lära dig se disruptionen komma – innan det är för sent

Fackföreningsrörelsen tappar sedan länge fotfäste och en ny typ av arbete växer fram, en typ av arbete som baserar sig till stor del på tjänstebyte snarare än marknadsformalism. Det här får avsevärda konsekvenser för hur vi ska finanisera vår välfärd i samhället, något som nyligen uppmärksammades av bland annat Storbritanniens regering.

Givet skiftet från marknadsformalism till tjänstebyte bör du som cio:

• Inventera det stöd som erbjuds för tjänstebyte. Traditionellt har centrala digitala resurser avgränsats till just marknads­formalism, och fram­växande tjänstebyte har inte ingått i it-funktionens ansvarsområde.

• Expandera stödet för tjänstebyte. Tjänstebyte bör ses som en strategi med större potential än traditionell utkontrak­tering. Säkerställ att it-avdelningen är involverad i och i vissa fall drivande kring tjänstebyte.