I takt med att organisationer mer och mer begränsar sin operativa kärna genom att tillämpa vad som benämns ”plattforms­strategier” följer ett ökat beroende av det omgivande ekosystemet. Detta innefattar de aktörer som på basis av plattformsägarens produkt eller tjänst vidareutvecklar och skapar nya tillämpningar.

I och med att fler och fler industriella aktörer börjar tillämpa denna underliggande affärsmodell skiftar synen på den ursprungliga produkten eller tjänsten. Volvo Cars har till exempel rört sig från att leverera en produkt mot att leverera en tjänsteplattform, där differentiering sker genom att externa aktörer aktiveras till att utveckla tjänster som kan tilltala nischmarknader.

Konsekvensen av detta blir att tidigare fokus – att säkerställa heltäckande, nyckelfärdiga produkter och tjänster med full omfattning – inte längre gäller. Produkten, i det här fallet, destilleras ned till minsta möjliga, och valmöjligheter skapas av externt engagemang som inte medför någon affärsrisk för plattformsägaren. Om vi tar Apple som exempel, innebär denna strategi att de kan ta ett premium på sin produkt iPhone, samt att de utan vidare affärsrisk kan säkerställa intäkter motsvarande fyra miljarder dollar årligen för appförsäljning samt låsa såväl utvecklare som kunder till sitt erbjudande.

Givet skiftet från system till ekosystem bör du som cio:

• Inventera stödet för produkter och tjänster ur ett livscykel­perspektiv. I och med skiftet till plattformsstrategier kommer värdeskapandet i eftermarknad att vara mer centralt än tidigare, vilket kräver en helt ny form av stöd.

• Öppna upp underliggande infrastruktur för partners. Skalning av eftermarknad kommer att vara direkt beroende av förmågan att sänka transaktionskostnader och minska trösklarna för att attrahera externa samarbetspartners, som på basis av er produkt eller tjänst tillför ytterligare värde.

• Skapa styrning som involverar externa partners. Då beroendet av externa partners ökar, be­höver it styrningen bli mer inter-organisatorisk. Nya processer, strukturer och relationsmekanismer behövs för att möjliggöra detta.