Den sista delen av disintegrationen rör kapitalets roll på marknader. Tidigare har kapital fungerat som en tröskel för konsumtion. I takt med att billiga krediter svept över marknaden har kapitalkostnaden sjunkit ner till runt 5 procent, jämfört med 16 procent på 1980-talet. Effekten av detta är att finansiella resurser nu överväger fysiska med en faktor tio, och att tillgångar (i termer av balansräkning) tappar i relevans.

Tidigare ingång kring investering i digital teknik var att man kunde se ett faktiskt värde genereras över tid. Det gick att se hur investeringen gav avkastning, och med en relativ stabilitet var detta realistiskt. Skiftet nu går mot att det digitala blir mer och mer integrerat i tjänstebaserad värde­leverans, varvid det blir tveksamt att hantera detta som en kapitalinvestering. Överföring av digitala tillgångar till balansräkningen blir därmed snarare en hämmande faktor för framtida satsningar.

Skiftet bort från kapital går mot konsumtion. Detta exemplifieras av framväxten av den delande ekonomin. Istället för att kräva kapitalinvestering i en borrmaskin, bil eller annan vara möjliggör framväxande affärs­modeller nyttjande med kringgående av investering. Konsekvensen av detta har lyfts fram som emanciperande och hållbart, men ur ett annat perspektiv skapar det förutsättningar för accelererad hyperkonsumtion. Istället för att tvingas nyttja lokaltrafiken har kapitalsvaga individer nu möjlighet att dela tillgång till en bil. Konsumismen har med andra ord ersatt kapitalismen som central logik för framtida marknadsutveckling.

Genom skiftet från kapitalism till konsumism bör du som cio:

• Minska andelen investeringsmedel som används inom teknikförsörjningen.
Beroendet av investeringsmedel och balansinklusion skapar trögrörlighet och bör undvikas. Föreslå alterna­tiva finansieringsmodeller som inte innebär någon direkt­allokering av innovationskostnader.

• Skapa parallella processer för olika typer av investe­ringar. Investeringar som är fokuserade på att driva effektivitet och kostnads­reduktion bör behandlas efter annan metodik än investeringar för innovation och intäktsgenerering. Vid behov av investeringsmedel bör olika nivåer av kapitalkostnad tillämpas.

• Se skugg-it som indika­tioner på verksamhetens it-behov. Instifta en allmän amnesti-dag för skugg-it. Förekomsten av skugg-it är symptomatisk för innovationsvilja hos de anställda och bristande rutiner för it-styrning. Se analys av skugg-it som behovs­inventering.