Man har blivit bättre på att driva projekt i världen under det senaste året. I alla fall enligt Project Management Institute som förra året rapporterade om en minskning på 20 procent, vad gäller pengar som slösas bort på misslyckade projekt.

Trots det slösas 9,7 procent av alla pengar som satsas på projekt bort. Det finns många anledningar till det, av vilka vissa ger sig till känna tidigt. Här tipsar CIO.com om saker att ha koll på.

Läs också: Här är de fem stora AI-trenderna 2018

1. Motvilja mot förändring
Ett av de första, och viktigaste, varningstecknen för misslyckade projekt är att det finns en företagskultur som innebär motvilja mot förändringar. Eftersom ett projekt som ska innebära förbättringar på något sätt, till exempel av arbetsflöden, med automatik innebär förändringar så blir det problem. Det gäller inte minst om förändringar genomförs med teknik, som i it-projekt.

Det här kan innebära rädsla för att förlora jobbet bland dem som påverkas av ett projekt. I värsta fall medför det interna sabotage av ett projekt. Det visar sig till exempel i ovilja att dela med sig av information. Negativa attityder, antingen direkt eller via kroppsspråk.

Lösningen är enkel att formulera, men ofta svår att genomföra: man behöver skapa en kultur som är positiv till förändringar. Det kan göras med frekvent och tydlig information om syftet med ett projekt och hur det påverkar olika roller på ett företag.

2. Ledningen syns inte till
Att ledningens engagemang i ett projekt ökar chanserna för framgång är välkänt. Men det gäller också att ledande personer verkligen visar sig och bidrar aktivt. Avsiktsförklaringar glöms snabbt bort om de inte följs upp med praktisk handling.

Stöd till projektledare på daglig basis, hjälp med att säkra medel och konfliktlösning är sådant som ledningen kan bidra med. Att sådant stöd uteblir är en varningssignal.

3. Fler frågor än svar
Ett projekt med otydligt syfte leder till fler frågor än svar, och så småningom till orealistiska förväntningar och ofta till att projekt kraschar. Lösningen på det här problemet är, återigen, lätt att formulera och ofta svårt att genomföra: formulera syftet med projektet tydligt i dess början.

Ett extra pikant problem i sammanhanget är att populära och moderna agila metoder ofta avråder från att formulera mål tidigt. Det gäller att skilja på övergripande syfte och mål på detaljnivå. Det är som skillnaden mellan varför och hur.

Läs också: Se varningssignalerna innan projektet kraschar

4. Ointresserade teammedlemmar
Det är viktigt att alla projektdeltagare är engagerade och att de ansvarar för sina insatser, vilket underlättas av tydliga rollfördelningar. Om sådana här problem inte adresseras så sprider de sig lätt i en projektgrupp. En bra projektledare upptäckter sådana här signaler och åtgärdar problemen som ger upphov till dem, på individbasis.

5. Bristande tillit till projektledaren
Om beställare, teammedlemmar, leverantörer, ledningen eller andra berörda saknar tilltro till en projektledare så finns det all anledning till oro. Sådana här problem kan ha många orsaker och ibland är de giltiga. Bland tecknen märks bristande respons på en projektledares skrivna kommunikation, bristande samarbetsvilja i största allmänhet, återkommande utmaningar av auktoritet och signaler om ointresse.

Problemen behöver lösas, i värsta fall får man byta projektledare.