Medan pandemin har härjat har it-chefer ställts inför stora utmaningar som inte har liknat något annat. Återhämtning handlar inte om att återgå till sakernas tidigare tillstånd, utan om att från grunden tänka nytt när det gäller vad verksamheten handlar om och om hur affärerna ska skötas. Som ansvariga för den digitala infrastruktur som utgör grunden för alla moderna företag måste it-chefer ta på sig en nyckelroll i återhämtningsprocessen. De måste hitta vägen till ”nästa normaltillstånd” samtidigt som de sköter sina vanliga arbetsuppgifter.

Följande förutsägelser, som är baserade på IDC FutureScape: Worldwide CIO Agenda 2021 Predictions, innehåller information om kommande trender och om hur de kommer att påverka företaget. De ger vägledning för snabbt föränderliga omständigheter och rekommendationer för de närmaste fem åren.

1. År 2022 kommer 65 procent av alla it-ansvariga att förse kundnära personal med data, artificiell intelligens och it-säkerhet i syfte att höja deras produktivitet, anpassningsförmåga och beslutsfattande inför stora förändringar. Företag kommer att behöva medarbetare och team som fungerar mer autonomt och som kan fatta beslut ställda inför ovissa omständigheter. Medarbetare i kundnära positioner har de bästa förutsättningarna att i realtid uppfatta förändringar i kundbeteende och yttre omständigheter, Men de behöver tillgång till data och intelligenta verktyg som är inbyggda i deras arbetsprocesser på ett skarvlöst sätt. It-direktörer kommer att behöva bättre på it-kapaciteten i datorvetenskap, artificiell intelligens, människa–maskin-interaktion och avancerad utformning av arbetsflöden.

Rekommendationer:

 • Försäkra dig om toppkompetens genom att anställa, vidareutbilda och samarbeta i god tid före kurvan för att slippa luckor.
 • Skapa kompetenscenter för data, analys, artificiell intelligens, maskininlärning, arbetsflöden samt automatisering av rutinuppgifter.
 • Se till att det finns strategier, policyer och verktyg på plats för att säkra skyddsvärda data och säkerställa korrekt användning.
 • Planera för en utveckling från ledda digitala arbetare till digitala/mänskliga hybridarbetare till självstyrande digitala arbetare.
2. Under 2021 kommer 30 procent av alla it-chefer, eftersom de inte klarat av att hitta anpassningsbara sätt att möta de eskalerande cyberattackerna, oroligheterna, handelskrigen och plötsliga sammanbrott, att misslyckas med att bevara förtroendet – grunden för kundernas tilltro.

En nyligen genomförd IDC-studie visar att 63 procent av alla organisationer investerar i cybersäkerhet för att bygga upp förtroendet bland kunder, anställda och samarbetande företag. Men trots detta kommer nästan en tredjedel av alla it-chefer att misslyckas med att fullt ut övervinna skadeverkningarna av fientliga händelser, som kommer att bli både intensivare och mer varierade. Resultatet blir sjunkande förtroende för deras företag. It-chefer förväntas ta ledningen i alla it-relaterade aspekter av riskhantering i sina respektive företag med tillhörande ekosystem. Detta under en tid när ekonomin är pressad och alla utgifter hårdgranskas.

Rekommendationer:
 • Omvärdera riskhanteringsstrategierna med tanke på de nya omständigheterna med instabilitet, osäkra affärer och allt fler hot.
 • Tillämpa moderna tillvägagångssätt och dra nytta av beprövade ramverk som NIST (det amerikanska standardiseringsinstitutet som har specifikationer för it-säkerhet).
 • Lägg upp mål och strategier för att bygga förtroende och fokusera arbetet på satsningar med hög utdelning.
3. Under 2023 kommer 70 procent av it-cheferna att ansättas av en teknisk skuld som växt fram under pandemin, vilket kommer att skapa ekonomisk stress, minska förmågan till snabba omställningar inom it och leda till ”tvångsmarscher” till molntjänster.

Ställda inför behovet att agera snabbt inför snabbt växlande affärsomständigheter har många it-chefer sett sig tvingade att ta genvägar förbi de vanliga beslutsvägarna för att få digitala lösningar på plats – ibland bokstavligen över natten. Att detta skulle leda till nya tekniska skulder var oundvikligt. Det uppstod förpliktelser att rätta till brister i framtiden. Men en teknisk skuld som lämnas orörd fortsätter att växa och blir med tiden en ohanterlig belastning på it. En smart it-chef söker efter möjligheter att utforma en ny generation av digitala plattformar som kan modernisera och rationalisera infrastruktur och applikationer samtidigt som de tillhandahåller flexibla möjligheter att skapa och leverera nya produkter, tjänster och upplevelser till medarbetare och konsumenter.

Rekommendationer:
 • Gallra bland pandemibetingade nödlösningar och dela upp dem i ”tillräckligt bra att behålla”, ”behöver förbättras” och ”måste avvecklas eller bytas ut”.
 • Samarbeta med chefer inom verksamheten i syfte att tillämpa principen ”söndra och härska” på den tekniska skulden. Använd utvecklare och pengar från verksamheten för att bredda it-kapaciteten.
 • Kombinera arbetet på att eliminera teknisk skuld med satsningar på att modernisera plattformen.

4. 2023 kommer, på grund av den globala krisen, 75 procent av alla it-direktörer att spela en central roll i företagens beslutsfattande. Detta eftersom den digitala infrastrukturen kommer att bli företagets operativsystem. Det sker en övergång från att bara driva verksamheten vidare till att omvärdera verksamheten från grunden.

IT måste spela en central roll i verksamhetens återhämtning och bli ledande inom företags-it, förebyggande av risker och kostnadsoptimering. It-direktörer har nu en möjlighet och skyldighet att utveckla ett ”operativsystem” för företaget, sammansatt av digital infrastruktur, omvärldsbevakning och den it-kapacitet som behövs för att driva företagen i framtiden. Mest framgångsrika kommer de it-direktörer att vara mest framgångsrika som kombinerar egenskaper från företagare, visionärer och genomförare – förmåga att skapa och sälja en vision av ett nytt företag och sedan se till att den blir verklighet.

Rekommendationer:

 • Investera i kortsiktig överlevnad, men också i återhämtning på sikt.
 • Satsa på snabba itereringar med konkreta leverabler och ompröva kraven allt eftersom omgivningen förändras.
 • Samarbeta med chefer från verksamheten, kollegor och experter i samma bransch samt med it-partner för att bygga upp ett nätverk av kunskaper för att kunna möta existerande och kommande kriser och utmaningar.
5. 2024 kommer 50 procent av alla it-direktörer, i syfte att stötta säkra, distribuerade arbetsmiljöer, att satsa på robotisering, automatisering och förstärkt verklighet. Detta gör förändringshantering till en absolut nödvändighet.

Automatisering har hög prioritet när det gäller att eliminera mänskliga mellanled i affärskritiska system och processer. IDC har kommit fram till att, i genomsnitt, 16 procent av arbetskraften kommer att ersättas av AI-automatisering under de kommande fem åren – från 11 procent till 23 procent år för år. Kort sagt kommer hantering av förändring, inte bara när det gäller arbetsflöden och processer, men också när det gäller företagskultur och medarbetarnas beteende, att bli en särskiljande faktor och ett krav på it-direktörer.

Rekommendationer:
 • Ta ledningen över förändringarna och gör om processerna. Kundnära medarbetare måste vänja sig vid att jobba med maskiner.
 • Var klar och tydlig när du berättar om planer för automatisering. Samarbeta med personalavdelningen för att möta oro för förlust av jobbet eller marginalisering.
 • Lägg upp revisionskapacitet för maskininlärning och artificiell intelligens med förmåga att regelbundet bedöma indatas relevans, antagandena bakom modellerna och utdata från modellerna.
6. 2023 kommer it-chefsledda riskhanteringscenter att vara en permanent del av 65 procent av alla större företag. Deras mål är att bygga upp motståndskraft baserad på en digital infrastruktur och flexibel finansiering för en mångfald av scenarier.

Hot kommer sällan ensamma. De är oförutsägbara och ofta bara delvis begripliga, eftersom de är något helt nytt. Att begränsa riskerna – hälsorelaterade, ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga – har blivit en nödvändighet för verksamheten. I stället för att fokusera enbart på kontinuitetsplaner måste it-chefer bygga upp motståndskraft och skapa riskhanteringscenter med flexibel finansiering och en robust digital infrastruktur så att företagen snabbt ska kunna passera genom stadierna kostnadsoptimering, motståndskraft, och målinriktade investeringar för att skapa framtidens verksamhet.

Rekommendationer:
 • Investera i högklassig dataanvändning genom att se till att medarbetare och system har säker tillgång till alla slags data i realtid.
 • Hitta toppkompetens var den än finns i organisationen och utanför den och bemanna dina team nu.
 • Försäkra dig om stöd från högsta företagsledningen för ett program med ansvarsområden, projektomfång och slutprodukt.

7. 2025 kommer 80 procent av alla it-chefer i samarbete med chefer från verksamheten att införa intelligent kapacitet för att känna av, lära in och förutse förändringar i kundbeteende i syfte att leverera exklusiva kundupplevelser för att öka kundernas engagemang och lojalitet.

Kundernas beteende förändras hela tiden, ibland på ett dramatiskt sätt. Pandemin har förändrat hur människor lever och hur företag arbetar. It-organisationer måste hjälpa företag att bli verkligt kundcentrerade baserat på ingående kunskaper önskemål, behov och beteenden. De behöver skaffa intelligent kapacitet som kan inhämta och sammanställa olika typer av data och därefter använda artificiell intelligens, maskininlärning och annan teknik för att utvinna insikter och upptäcka mönster som kan användas för att skapa intresseväckande och lojalitetsbyggande upplevelser.

Rekommendationer:

 • Se till att det finns aktuella policyer och riktlinjer för kunddata och maskinintelligens.
 • Följ principen ”kunden först” vid utformande av nya system och applikationer.
 • Fastställ mätmetoder för fastställande av vilket intryck satsningarna på kundupplevelser gör och hur framgångsrika de är.
8. 2025 kommer 60 procent av alla it-chefer att införa riktlinjer för programmering med verktyg av typ low code / no code med målet att höja produktiviteten både på it-avdelningen och i verksamheten. Dessutom för att hjälpa utvecklare inom verksamheten att klara oförutsedda behov och främja innovation i utkanterna.

Verktyg av modell low code / no code är kraftfulla om de sätts på plats och används på rätt sätt. It-ansvariga måste vara medvetna om att det här är verktyg som kräver en annan typ av ledning än vad som brukar förekomma inom it. Man måste undvika att skapa tillkrånglade och bräckliga applikationsarkitekturer. It-ansvariga bör betrakta programutveckling inom verksamheten som en förlängning av it-organisationen och fokusera på att förse chefer och medarbetare inom verksamheten med självbetjänings-API-er, utvecklingsplattformar och verktyg så att de kan skapa digitala lösningar som är enkla att komma åt och som kan användas utanför it-avdelningen.

Rekommendationer:
 • Skapa standarder, arkitekturer, policyer och annat som är lämpligt för utvecklare inom verksamheten.
 • Stand up COEs to support LOB developers in developing secure and robust applications.
 • Set up labs for code development, testing, and learning to aid knowledge transfer between IT and LOB developers.
9. 2025 kommer 65 procent av alla it-chefer att införa ekosystem och styrsystem för applikationer och infrastruktur baserade på interoperabilitet, flexibilitet, skalbarhet, portabilitet och tidskänslighet.

Mer än någonsin förr måste it-ansvariga leda, eller ge utrymme för, innovation i hög fart. Detta med tanke på de snabba förändringarna i marknaderna, regionaliseringen och företags återuppfinning av sig själva. Som it-ansvarig måste man hantera en infrastruktur av typ multimoln eller hybridmoln och tillhandahålla arbetsflöden och processer av typ ”som tjänst” utan att låsa sig vid en bestämd leverantör. It-ansvariga måste behandla företagssystem och applikationer som en helhet och bygga en digital plattform bestående av plattformar. Och de måste orkestrera och hantera deras företags deltagande i flera olika ekosystem med delade processer, data och applikationer. Det gemensamma målet är att åstadkomma interoperabilitet, flexibilitet, skalbarhet, portabilitet och tidskänslighet.

Rekommendationer:
 • Samordna it-styrning, investeringar och organisationsstruktur under tre styrsystem: infrastruktur, företagssystem och ekosystem.
 • Kör en tvärorganisatorisk satsning med medverkan av alla viktiga intressenter som verksamheten, partnerföretag och kunder.
 • Använd artificiell intelligens för att åstadkomma en självorganiserande infrastruktur, självoptimerande företagssystem och självorganiserande ekosystem.

10. 2024 kommer 75 procent av alla it-ansvariga att få påta sig nya ansvarsområden såsom hantering av data om företagshälsa, sociala omständigheter och anställdas hemvist med tanke på försäkringar, arbetarskydd, anställdas hälsa och skatteregler.

Pandemin har gett it-ansvariga nya roller och ansvarsområden. Detta kommer att fortsätta så länge som företag kämpar med att efterleva framväxande och allt mer detaljerade regelverk samtidigt som de skyddar hälsa och säkerhet för anställda, kunder och partnerföretag. Många it-chefer kommer att få ta på sig dessa ansvarsområden utan att därför kunna släppa sina tidigare åtaganden om att göra sina företag konkurrenskraftiga och lönsamma.

Rekommendationer:

 • Samarbeta med personalavdelningen, efterlevnadsansvariga, driftschefer och externa partner för att få tillgång till nya kunskapsområden.
 • Samarbeta med chefer inom verksamheten för att få förståelse av vilka rapporter som behövs, så att företaget undviker att samla in data som inte behövs.
 • Förvissa dig om att efterlevnadsåtgärder är tillräckliga när det gäller insamling, rapportering och användning av alla slags data.
 • Fastställ åtgärder för att se till att data är korrekta och tidskänsliga så att chefer inom verksamheten kan förstå vad data betyder och potentiella användningsområden för data.

Coronapandemin har försatt hela världen i kristillstånd, dramatiskt snabbat på den globala digitala omställningen samt tvingad it-ansvariga att ta ledningen när det gäller deras företags överlevnad och framtid. I denna tid av stor osäkerhet måste it-ansvariga och andra toppchefer föregripa alternativa framtidsscenarier och ange vägen för den tekniska miljön med utrymme för snabbhet, anpassning och evolution. Planering i dag måste lägga en grund för agilitet och snabb anpassning.