De flesta cio:er har någon gång varit vanliga mellanchefer på en it-avdelning. Problemet med det är ofta att dessa cio:er, trots högre lön och mer ansvar, fortsätter att agera som administratörer, inte som medlemmar av företagsledningen.

It-ledare som inte kan frigöra sig från tidigare ansvarsområden och tänkesätt har ett allvarligt problem. En cio som lever kvar i det förflutna och inte kan gå vidare och som tänker som en mellanchef kommer inte att utveckla den fulla potentialen i sin nya yrkesroll.

Övergången från mellanchef till toppchef är en process som kräver medvetenhet, eftertanke och insikter. Om du har startat den resan, begrunda dessa sju egenskaper som skiljer it-ledare från it-mellanchefer.

1. Var inspiratör

Som it-ledare bör man inspirera sina medarbetare och uppmuntra dem att gilla och driva på tekniska förändringar.

– Man behöver ingen titel eller maktposition för att tillämpa den ledarskapsförmågan, säger Mark Smith, professor vid University of advancing technology i Arizona:

– It-ledare som är inspiratörer för andra kan mobilisera människor att fullfölja projekt och uppnå många stora saker.

För att inspirera personal och andra chefer måste man som ledare utveckla och finslipa emotionell intelligens och kommunikationsförmåga, tillägger han.

Som it-ledare kan man också inspirera team genom öppna, uppriktiga och transparenta diskussioner inriktade på it-strategier och visioner.

– De bästa it-ledarna är öppna för återkoppling och dialog, och de ger andra, på alla nivåer, möjlighet att bidra till att forma en vision, säger Kim Bozzella, vd för konsultbolaget Protiviti:

– Blinda efterföljare är något som hör till det förgångna. Folk vill ha ledare som är tillgängliga, kommunikativa och verkliga.

2. Samverka

It ingår i en ständigt växande värld av verksamheter:

– Av den anledningen finns det en massa positiva relationer som måste komma på plats i en it-organisation, säger Jerry Kurtz, vice vd med ansvar för insikter och data på Capgemini i Nordamerika:

– Hur framgångsrik en it-ledare och hans eller hennes team blir kommer till stor del att avgöras av en kombination av hur bra de samverkande relationerna är och förmågan att bygga upp en it-organisation som är kompetent och beredd att följa it-ledarens vision.

Ledare som klarar av att framkalla mer samverkan i hela organisationer och dessutom med externa intressenter kommer att kunna driva igenom framgångsrika förändringar och vinna mer stöd för sina it- och programansvariga, påpekar Kim Bozzella. Dessutom kommer de ledare som driver fram ökad kollaborativ innovation och får teammedlemmar att tänka på nya sätt och mer kreativt att kunna leverera felfria produkter i rätt tid till avnämarna och därtill att bidra till företagets kärnverksamhet.

3. Belys

Att ge teammedlemmarna den information de behöver för att utföra sina uppgifter med framgång är grundläggande för att säkerställa att de har rätt långsiktig inriktning i rätt sammanhang. Förmågan att berätta historian om varför vissa saker måste prioriteras, men på ett sätt som inbjuder till dialog och deltagande, är en nödvändig egenskap för ledare. Det säger Loralie Thostenson, vice vd och ansvarig för rekrytering på Liberty Mutual Insurance:

– Om man använder den egenskapen på ett effektivt sätt motiverar och inspirerar man de anställda att uppnå de önskade resultaten genom att man skapar en miljö där de känner sig uppskattade.

Förmågan att påverka och kommunicera med anställda och intressenter på alla nivåer inom organisationen, och på olika sätt, är en avgörande faktor som gör skillnad:

– Människor som har verkligt ledarskap vet hur man bygger upp och bibehåller relationer som skapar förtroende, säger Loralie Thostenson:

– Förmågan att formulera en övertygande berättelse och att stå öppen för andra perspektiv är avgörande om man vill definiera en vision i form av en färdplan för team och intressenter.

4. Var visionär

Som it-ledare måste man kunna skapa sig en bild av hur verksamheten ska se ut i framtiden. Sedan måste man fatta beslut som realiserar den visionen genom förändringshantering, känsla för verksamheten, inflytande, förhandlingsförmåga och andra färdigheter som krävs. Det säger Bill VanCuren, it-direktör på NCR:

– It-ledarskap är en ensam befattning, för massorna kommer till att börja med inte att vilja ha någon förändring, och de kanske inte följer de upprorsmakare som försöker förverkliga det framtida tillståndet och leda förändringen.

Som it-chef är man mer eller mindre tvungen att prioritera att ”hålla lyset tänt” – att se till att projekt håller tiderna och möter fastställda mål. Som it-ledare måste man däremot skaffa sig en mer expansiv, visionär bild och inrikta sig på nya vägar som kan tillföra värde till både interna och externa kunder. Det säger Rich Temple, it-direktör på Deborah Heart and lung center:

– Den visionära it-ledaren ska kunna skapa entusiasm både hos avnämare och medlemmar av it-teamet för en ny inriktning och nya möjligheter och chansen att lära nya saker och utvecklas i yrket.

5. Ha empati

De bästa it-ledarna är de som leder med empati, säger Michael Fahey på it-undersökningsföretaget Info-Tech Research Group:

– De har förstått att om man ska inspirera en medarbetare att göra sitt allra bästa krävs det autentisk acceptans och förståelse för den anställdas motivation och omständigheter, säger han.

Med andra ord: de tar sig tid att lära känna varje individ och hur de fungerar.

En chef på lägre nivå är däremot ofta målinriktad och fokuserar på jobbet som ska göras:

– Även om det naturligtvis inte är något fel att vara målinriktad kan det synsättet begränsa effektiviteten, säger Michael Fahey:

– Man kanske inte är medveten om vad en anställd har att kämpa med på den personliga nivån, och det kanske är något som gör att det inte är läge att försöka inspirera dem att fungera optimalt.

Om man i ord och handling kan visa respekt och uppskattning för sina underordnade så har man krattat banan för förstklassigt ledarskap. Det säger den pensionerade brigadgeneralen Gregory J Touhill, numera adjungerad professor vid Carnegie Mellon-universitetet:

– Under min tid i det militära lärde jag mig att chefer chefar över saker medan ledare leder människor, säger han:

– Även om det finns dussintals egenskaper som stora ledare har så har jag märkt att det som skiljer ledare från chefer är empati.

Förstå dina underordnade och ha förtroende för dem, och låt dem sköta det jobb som de behöver göra, rekommenderar Michael Fahey:

– Att man vet vilka de är och vad som motiverar dem är en av insikterna som skiljer bra ledare från de andra.

6. Var flexibel

Förmågan att smidigt navigera i en komplex och föränderlig miljö är en viktig egenskap som skiljer ledare från mellanchefer:

– Det krävs rörlig intelligens, förmåga att tänka igenom och lösa problem i unika och nya situationer och ett tänkesätt inriktat på växande, förklarar Charlie Atkinson, vd för Peoplefactors, ett nätbaserat företag för utvärdering av platssökande.

Och beroende på vad det gäller kan en ledare behöva förlita sig på endera chefstekniker eller ledartekniker för att lösa en uppgift:

– Seniora befattningar lutar mer åt ledarskapshållet, säger Charlie Atkinson:

– En cio ägnar i typfallet 20 till 30 procent av sin tid åt att chefa över sina närmast underordnade, resten av tiden åt att leda.

7. Var inkännande

Det som verkligen kännetecknar en it-ledare är inkännande – att han eller hon bryr sig om både de anställda och om företagets mål. Det säger Jon Check, högste ansvarige för cyberskyddslösningar på Raytheon:

– En ledare stimulerar växande, välbefinnande, ständig fortbildning och utveckling av ny kompetens för hela teamet, samtidigt som han eller hon är dess talesperson inför företaget.

För att man ska nå denna nivå av ledarskap krävs att man verkligen bryr sig om sitt team och satsar på att hjälpa teammedlemmarna att nå sina mål.

– För att nå ledarskapsmålet krävs tålamod, ständigt fokus och möda, säger Jon Check:

– En ledare måste sätta av tid och resurser för att hjälpa sina kollegor, inte bara jobba på den egna karriären, säger han:

– Det kan kanske verka omöjligt att ta på sig mer ansvar, men ledare ser till att ha tid för sådant som är viktigt, och högst på den listan står att säkerställa att laget som helhet är framgångsrikt och har förmågan att växa.