Det blir allt vanligare med globalt distribuerade personalstyrkor, med anställda på olika platser i världen, enligt en ny global undersökning om arbetsmarknaden, 2023 Remote Workforce Report.

44 procent av företagen som deltar i undersökningen anger en ökning i antalet heltidsanställda utomlands.

De som jobbar utifrån en sådan här distribuerad modell uppger att det underlättar för att hitta ny kompetens, att det minskar personalomsättningen och att det ökar produktiviteten.

60 procent av beslutsfattarna i undersökningen uppger att antalet högt kvalificerade sökande per ledig position har ökat sedan de bytte till en distribuerad modell.

69 procent av de som jobbar med den här modellen säger att personalomsättningen minskat sedan de gick över till den.

Det har blivit enklare att anställa och behålla personal, anser 58 procent.

En bred majoritet anser också att det blivit enklare både att anställa och behålla personal.

Job van der Voort, som är vd och medgrundare till rekryteringsbolaget Remote som gjort undersökningen säger i en kommentar:

– Denna rapport visar att distribuerat arbete inte bara är livsomvälvande för individer, det är också en överlägsen arbetsmodell som driver effektivisering, produktivitet, bibehållande av personal samt kvalitén hos de sökande.

Undersökningen är gjord bland 1581 företagsledare, anställda och konsulter i Europa, Nordamerika, Latinamerika, Asien och Oceanien.